Sti­ne Bos­se: Fa­mi­liepo­li­tik bli­ver for­sømt i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

si­de at få la­vet nog­le ram­me­be­tin­gel­ser, som gør det mu­ligt at for­e­ne et am­bi­tiøst ar­bejds­liv med or­dent­li­ge vil­kår for fa­mi­li­e­li­vet.

Hun er der­med enig med Fa­ce­book-grup­pen Fa­mi­liepo­li­tisk Net­va­erk, som har sam­let 16 fa­mi­liepo­li­ti­ske an­be­fa­lin­ger, der skal få po­li­ti­ker­nes øj­ne op for bør­ne­fa­mi­li­er­nes pres­se­de hver­dag.

Bag Fa­mi­liepo­li­tisk Net­va­erk står den idepo­li­ti­ske ta­en­ket­ank Cu­ra.

Det er sa­er­ligt om­rå­der­ne del­tid, bar­sel og sy­ge børn, som net­va­er­ket øn­sker po­li­tisk lov­giv­ning in­den­for.

Blandt an­det vil det ha­ve mu­lig­hed for, at al­le fora­el­dre kan gå på del­tid, ind­til bar­net er fyldt ot­te år, lovsik­ret ret til at ta­ge fri for at pas­se si­ne sy­ge børn i mindst 20 da­ge pr. barn og øre­ma­er­ket bar­sel til ma­end. Und­gå stress Sti­ne Bos­se me­ner dog ik­ke, at po­li­tisk ind­gri­ben ale­ne kan gø­re det.

»Det er vig­tigt at på­pe­ge, at det her og­så hand­ler om, at un­ge fa­mi­li­er må sa­en­ke bar­ren for am­bi­tio­ner­ne,« si­ger hun.

»Jeg tror, at Fa­ce­book har va­e­ret med til at pres­se på, for at man skal på fe­rie he­le ti­den, og man skal fa­re rundt med si­ne børn og flas­he, hvor fan­ta­stisk man er. Fa­mi­li­er­ne skal la­de va­e­re med at la­eg­ge så me­get pres på sig selv og i ste­det ta­en­ke: Vi når det nok.«

Sti­ne Bos­se er blandt an­det for­mand for den tva­er­po­li­ti­ske proEu­ro­pa or­ga­ni­sa­tion Eu­ro­pa­be­va­e­gel­sen, og hun be­sid­der fle­re besty­rel­ses­po­ster i det dan­ske er­hvervs­liv. Ud­pluk af de fa­mi­liepo­li­ti­ske an­be­fa­lin­ger, som Fa­mi­liepo­li­tisk Net­va­erk kom­mer med: Lovsik­ret ret til at gi­ve om­sorg til sy­ge børn i mindst 10 da­ge per barn pr. fora­el­der pr. år, sva­ren­de til 20 da­ge pr. barn. An­tal da­ge føl­ger bar­net og kan vi­de­re­gi­ves til an­dre på­rø­ren­de. Ret til del­tid ind­til bar­net fyl­der ot­te år – som i Sve­ri­ge. Og ret til at kom­me op på fuld tid igen, når ’om­sorgs­pe­ri­o­den’ er slut. Al­le kom­mu­ner bør ha­ve mindst ét pas­nings­til­bud med ska­e­ve åb­ning­sti­der – dvs. me­get sent om af­te­nen el­ler me­get tid­ligt om mor­ge­nen. Øre­ma­er­ket bar­sel til ma­end i op til 12 uger – hvor den øre­ma­er­ke­de fa­ed­re­bar­sel la­eg­ges oveni den ek­si­ste­ren­de bar­sel. Mu­lig­hed for in­sti­tu­tions­plad­ser i ek­sem­pel­vis to mo­du­ler, hvor der kan va­el­ges imel­lem halv­dags­pas­ning og hel­tids­pas­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.