As­sads par­ti vin­der val­get som ven­tet

BT - - NYHEDER -

Sy­ri­ens re­ge­ren­de Baat­h­par­ti og dets al­li­e­re­de vandt som ven­tet et fler­tal af plad­ser­ne i par­la­men­tet ved lan­dets par­la­mentsvalg i sid­ste uge, op­ly­ser den na­tio­na­le valg­kom­mis­sion iføl­ge AFP.

Sy­ri­ens op­po­si­tion har afvist val­get som en ’far­ce’, og FN an­er­ken­der det hel­ler ik­ke.

Det re­ge­ren­de Baath-par­ti har un­der As­sad-fa­mi­li­ens le­del­se sty­ret Sy­ri­en med jern­hånd i et halvt år­hund­re­de. Over 270.000 men­ne­sker er ble­vet dra­ebt un­der kon­flik­ten i Sy­ri­en, og mil­li­o­ner er for­dre­vet fra de­res hjem.

Valg­kom­mis­sio­nen si­ger, at 8,83 mil­li­o­ner va­el­ge­re kun­ne stem­me, og at over fem mil­li­o­ner gik til stem­m­eur­ner­ne. Der var op­stil­let 11.341 kan­di­da­ter ved val­get.

Po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re si­ger, at As­sad med val­get vil vi­se, at han står i spid­sen for et le­gi­timt sty­re med et fol­ke­ligt man­dat, og det er ik­ke mindst på grund af freds­for­hand­lin­ger­ne i Genève, at det fandt sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.