Ja, vi skal for­e­ne folk - ik­ke split­te

BT - - NYHEDER -

AN­DERS GA­DE­GAARD

fuld over­ens­stem­mel­se med vo­res linje ved dom­kir­ken, da vi in­vi­te­re­de fi­re am­bas­sa­der til at va­e­re med til at til­ret­tela­eg­ge min­de­høj­ti­de­lig­he­den for ter­r­or­of­re­ne. Fra Tyr­ki­et, der er et mus­lim­sk land, hør­te vi en imam smukt re­ci­te­re en af de mest be­røm­te tek­ster fra Kor­a­nen. Det ga­el­der om at hø­re ef­ter, hvad der bli­ver sagt i den en­kel­te tekst, og den­ne ko­r­an­tekst be­to­ne­de Guds barm­hjer­tig­hed, helt i over­ens­stem­mel­se med den krist­ne tro. At for­by­de ko­r­a­no­p­la­es­ning i kir­ken sva­rer til at si­ge, at in­gen ik­ke-krist­ne tek­ster over­ho­ve­det må la­e­ses op, uan­set ind­hol­det. Slut med at ci­te­re Tove Dit­lev­sen, Rif­b­jerg, Nord­brandt el­ler you na­me it.

DET VAR I

er blus­set op om ko­r­an­la­es­nin­gen i Vor Frue Kir­ke, ba­e­rer pra­eg af en ke­de­lig ten­dens, man i sti­gen­de grad ser her­hjem­me. En ten­dens til selv­til­stra­ek­ke­lig­hed, for ik­ke at si­ge selv­god­hed, på be­kost­ning af alt, der er frem­med. »Re­li­gions­blan­de­ri« kal­der man det. Som om det sa­er­ligt dan­ske – og­så det sa­er­ligt krist­ne dan­ske – ik­ke kon­stant er ble­vet og bli­ver til un­der på­virk­ning fra frem­me­de kul­tu­rer. Det fø­rer selv­føl­ge­lig ik­ke til re­li­gions­blan­de­ri, at man la­der for­skel­ligt tan­ke­gods og tra­di­tio­ner spej­le sig i hin­an­den. Når det sker i kir­ken, er det af­gø­ren­de, at det til­sam­men for­kyn­der tro på Gud, på hans hja­elp og om­sorg for os al­le. Jesus hav­de travlt med at for­e­ne på tva­ers af et­ni­ske og re­li­gi­øse skel - og ik­ke split­te. Så lad os va­e­re op­ta­get af det sam­me.

DEN DIS­KUS­SION, DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.