SF er sul­ten ef­ter ind­fly­del­se

BT - - NYHEDER -

Spør­ger man i par­ti­top­pen, vil SF sø­ge ind­fly­del­sen - så­gar i et re­ge­rings­sam­ar­bej­de igen, hvis SF har styr­ken til det, og po­li­tik­ken ser rig­tig ud. Og Pia Ol­sen Dyhr har en plan for, hvil­ken ni­che hun øn­sker at gra­ve ud til SF. Pla­nens ind­hold la­eg­ger op til ind­fly­del­se, men spørgs­må­let er, om den og­så fø­rer til et styr­ket SF, som kan hol­de til igen at på­ta­ge sig det an­svar, som bag­lan­det sta­dig øm­mer sig over sid­ste mø­de med.

I dag ser de fa­er­re­ste på ven­stre­fløj­en SF som et re­ge­rings­du­e­ligt par­ti.

FØR MAN KAN va­e­re no­get i øje­blik­ket, skal man la­eg­ge for­ti­den bag sig. Det gør man ik­ke ba­re ved at si­ge det. Man skal gen­nem­gå en slags sorg­pro­ces kry­dret med la­e­ring. Det var ik­ke SFs in­ten­tion at bru­ge we­e­ken­den på net­op den pro­ces, men så­dan blev det på man­ge må­der. MAN­DEN BAG SFs suc­ces i nul­ler­ne, tid­li­ge­re for­mand Vil­ly Søvn­da­hl, var lands­mø­de­ts fest­ta­ler. Han på­tog sig sin del af an­sva­ret for, hvor­dan det er gå­et SF si­den re­ge­rings­del­ta­gel­sen, men han fast­holdt og­så, at det var det rig­ti­ge at gø­re. Den nu­va­e­ren­de for­mand Pia Ol­sen Dyhr send­te en kind­he­st til den tid­li­ge­re re­ge­rings­chef Hel­le Thor­ning-Sch­midt (S), som helt har glemt, at hun kun blev stats­mi­ni­ster, for­di SF le­ve­re­de den frem­gang, som hun ik­ke selv kun­ne, til rød blok. Og SFs un­ge ta­lent - og ord­fø­rer på ad­skil­li­ge om­rå­der - Ja­cob Mark lan­ge­de ud ef­ter de un­ge stra­te­ger, der pro­fes­sio­na­li­se­re­de SF, før­te par­ti­et frem til re­ge­rings­del­ta­gel­sen og der­ef­ter blev so­ci­al­de­mo­kra­ter. Ja­cob Mark er kri­tisk over for det må­l­grup­pe­fo­kus, som de un­ge ’ar­bej­de­ri­ster’ ind­før­te i SF, og me­ner i ste­det, at SF skal ’va­e­re kendt som et par­ti, der na­er­mest al­drig mel­der fra til for­hand­lin­ger. Hvad en­ten det hand­ler om at gå i re­ge­ring el­ler ’blot’ drøf­tel­ser med en gi­ven mi­ni­ster’. DE HAR MED an­dre ord smag for magt i SF. La­eg al ka­os til si­de et øje­blik og be­ma­erk, at der sid­der man­ge til­ba­ge i SF med op­le­vel­sen af, at det der med at va­e­re en del af re­ge­rin­gen, det var fak­tisk ik­ke så rin­ge end­da. De sy­nes, at de har la­ert af de­res fejl i SF, og at de står bed­re ru­ste­de til op­ga­ven na­e­ste gang. Øvel­se gør me­ster, ja. Men i dag be­trag­ter de fa­er­re­ste på ven­stre­fløj­en SF som et re­ge­rings­du­e­ligt par­ti, som man fak­tisk gjor­de, da Thor Möh­ger Pe­der­sen og de an­dre ’ar­bej­de­ri­ster’ lag­de de stra­te­gi­ske spor i Søvn­dals tid. LI­GE­SOM DET ER for­sim­plet af Thor­ning at gi­ve SF skyl­den for hen­des re­ge­rings pro­ble­mer, er det og­så for­sim­plet at gi­ve ’ar­bej­de­ri­ster­ne’ skyl­den for SFs nu­va­e­ren­de pro­ble­mer. Men par­ti­et kom langt i we­e­ken­den. De fik bå­de sorg­be­ar­bej­det, pra­e­sen­te­ret ny po­li­tik og pu­stet nyt liv i en flok, der har ha­engt med mu­len. Men vej­en fra Ving­s­ted i april til Met­te Fre­de­rik­sens fo­re­truk­ne sam­ar­bejds­part­ner på ven­stre­fløj­en ef­ter et valg er lang og snirk­let. NOK BAK­KER BAG­LAN­DET op om for­man­dens bar­ske linje i in­te­gra­tions­po­li­tik­ken, men de fik al­li­ge­vel lidt ondt i ma­ven, da in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) er­kla­e­re­de, at hun na­e­sten hav­de me­re op­bak­ning på SFs lands­mø­de end i Ven­stre. Det føl­tes lidt li­ge­som når Cory­don tal­te om ’nød­ven­dig­he­dens po­li­tik’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.