2.200 nye stats­bor­ge­re budt vel­kom­men af Fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER -

BE­SØG PÅ BOR­GEN Om­kring 2.200 nye dan­ske stats­bor­ge­re tog i går imod in­vi­ta­tio­nen fra Fol­ke­tin­get om at del­ta­ge i den år­li­ge stats­bor­ger­skabs­dag. De blev budt vel­kom­men af Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kja­ers­gaard (DF), der i sin ta­le op­for­dre­de de nye stats­bor­ge­re til at ta­ge ak­tiv del i det dan­ske fol­ke­sty­re.

»Jeg sy­nes, da­gen er gå­et va­el­dig godt. Jeg for­nem­me­de en ut­ro­lig stor gla­e­de og for­vent­ning. Folk hav­de dan­ne­brogs­flag med, der var små børn kla­edt ud i rødt og hvidt. Folk hav­de vir­ke­lig gjort me­get ud af det,« sag­de Pia Kja­ers­gaard.

En for­st­u­vet høj­re fod og ven­stre arm ef­ter et fald over et trin lørdag af­holdt ik­ke Fol­ke­tin­gets for­mand fra at del­ta­ge i fejrin­gen.

»Jeg tror, det er me­get va­er­di­fuldt at kun­ne kom­me ind at be­sø­ge Fol­ke­tin­get, selv om det nok er de al­ler­mest en­ga­ge­re­de, vi ser en dag som i dag,« sag­de Pia Kja­ers­gaard.

Som dansk stats­bor­ger kan man stem­me og la­de sig op­stil­le til fol­ke­tings­valg. Men fol­ke­sty­ret er me­get me­re end det, un­der­stre­ge­de Pia Kja­ers­gaard i vel­komst­ta­len.

Det er og­så at ta­ge ak­tiv del i na­er­de­mo­kra­ti­et, sko­le­be­sty­rel­sen, be­bo­er­for­e­nin­gen og fod­bold­klub­bens be­sty­rel­se.

Og der er ik­ke no­get galt i at ha­ve for­vent­nin­ger til de nye stats­bor­ge­re, lød det fra Pia Kja­ers­gaard.

»Når man får en ga­ve som dansk stats­bor­ger­skab, sy­nes jeg og­så, man har ret til at mar­ke­re, at der og­så er nog­le for­vent­nin­ger - at man ta­ger åbent imod de­mo­kra­ti­et og gør sit yder­ste for at med­vir­ke til at va­e­re et po­si­tivt til­skud til det dan­ske sam­fund,« sag­de Pia Kja­ers­gaard. Opla­es­ning og mu­sik Ef­ter ta­len bød pro­gram­met blandt an­det på opla­es­ning af even­tyr ved sku­e­spil­le­ren Ghi­ta Nør­by kry­dret med mu­si­kal­ske indslag fra gu­i­ta­ri­sten Lars Han­ni­bal.

Der blev og­så budt på bør­ne­te­a­ter og li­ve­op­tra­e­den af ban­det Do­do & The Do­dos.

Fol­ke­tin­gets for­mand var dog for­hin­dret i at slå sig løs på dan­se­gul­vet.

»Jeg hav­de stor lyst til at dan­se til Do­do, men det kun­ne desva­er­re ik­ke la­de sig gø­re med den for­st­u­ve­de fod,« lød det fra Pia Kja­ers­gaard. Når man får en ga­ve som dansk stats­bor­ger­skab, sy­nes jeg og­så, man har ret til at mar­ke­re, at der og­så er nog­le for­vent­nin­ger - at man ta­ger åbent imod de­mo­kra­ti­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.