Dan­mark er ver­dens bed­ste land at va­e­re barn i

BT - - NYHEDER -

GLA­E­DE sprin­get mel­lem et fat­tigt og et gen­nem­snit­ligt barn er mindst. Rap­por­ten må­ler bå­de på ud­dan­nel­se, sund­hed, ind­komst og ge­ne­rel til­freds­hed med li­vet, og et gen­nem­snit af de fi­re pa­ra­me­tre sen­der Dan­mark til tops på po­di­et. Fak­tisk er Dan­mark det ene­ste land, der lig­ger i den øver­ste tred­je­del på al­le pa­ra­me­tre­ne, så der er et godt styk­ke ned til an­den­plad­sen, der bli­ver delt mel­lem Fin­land, Nor­ge og Schweiz. Bund­s­kra­ber­ne er Bul­ga­ri­en, Tyr­ki­et og Is­ra­el. Sta­er­kt so­ci­alt sik­ker­heds­net Laust Leth Gregersen er po­li­tisk chef i Red Bar­net, og han er be­gej­stret for rap­por­tens re­sul­ta­ter:

»Der er god grund til at va­e­re stolt som dan­sker. Det er rig­tig flot, at vi lig­ger num­mer ét på tva­ers af al­le pa­ra­me­tre­ne. Børn be­stem­mer ik­ke, hvor og i hvil­ket sam­fundslag de fø­des ind i, og der­for er det ut­ro­lig vig­tigt, at vi som sam­fund gør, hvad vi kan for at ska­be li­ge mu­lig­he­der for børn. Al­le børn skal ha­ve en fair chan­ce for at ska­be sig et godt liv. Og det vi­ser rap­por­ten, at vi hel­dig­vis er go­de til i Dan­mark.«

Laust Leth Gregersen er ik­ke over­ra­sket over den flot­te pla­ce­ring og pe­ger på vel­fa­erds­sta­tens so­ci­a­le sik­ker­heds­net som en for­kla­ring:

»Go­de be­tin­gel­ser for go­de bør­ne­liv er no­get, vi i Dan­mark la­en­ge har ar­bej­det må­l­ret­tet med. Vi har et sta­er­kt so­ci­alt sik­ker­heds­net med gra­tis ydel­ser, når det kom­mer til ud­dan­nel­se og sund­hed, og så har vi et ci­vil­sam­fund, der støt­ter op om at få al­le børn med,« si­ger han.

Dan­marks hø­je­ste pla­ce­ring er en tred­je­plads i ka­te­go­ri­en ge­ne­rel til­freds­hed med li­vet. Der­u­d­over er det ble­vet til en fjer­de­plads i ind­komst, en fem­te­plads i sund­hed og en ot­ten­de­plads i ud­dan­nel­se. 3. Dan­mark

UD­DAN­NEL­SE

8. Dan­mark 5. Dan­mark

IND­KOMST

4. Dan­mark

Uni­cefs rap­port ’Fair­ness for Chil­dren’ har sam­men­lig­net børn fra fat­ti­ge og gen­nem­snit­li­ge fa­mi­li­er i 41 EU- og OECD-lan­de. Rap­por­ten sam­men­lig­ner ulig­hed i ind­komst, ud­dan­nel­se, sund­hed og ge­ne­rel til­freds­hed blandt børn fra den la­ve­ste og mid­ter­ste del af sam­fun­det. På al­le fi­re pa­ra­me­tre sco­rer Dan­mark højt med lav ulig­hed, og der­for er det og­så de dan­ske børn, der på tva­ers af pa­ra­me­tre­ne sam­let set bli­ver kå­ret som de mindst uli­ge. 1. Hol­land 2. Au­stra­li­en 4. Gra­e­ken­land 5. Ru­ma­e­ni­en 6. Let­land 7. Schweiz 8. Nor­ge 9. Østrig 10. Est­land 1. Chi­le 2. Ru­ma­e­ni­en 3. Est­land 4. Let­land 5. Kro­a­tien 6. Po­len 7. Lit­hau­en 9. Ir­land 10. USA 1. Østrig 2. Tysland 3. Schweiz 4. Nor­ge 6. Fin­land 7. Portu­gal 8. Hol­land 9. Tjek­ki­et 10. Spa­ni­en 1. Nor­ge 2. Island 3. Fin­land 5. Tjek­ki­et 6. Schweiz 7. Stor­bri­tan­ni­en 8. Hol­land 9. Luxem­bourg 10. Ir­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.