Brutal Man­son-mor­der på

BT - - NYHEDER -

MAN­SON-MOR­DE­NE

Ef­ter fle­re fa­engsels­op­hold vend­te Char­les Man­son i 1967 til­ba­ge til fri­he­den og red med på he­le den bøl­ge, som hip­pie­be­va­e­gel­sen hav­de ind­ledt. Han ud­råb­te sig selv til guru, og fik hur­tigt man­ge føl­ge­re, pri­ma­ert kvin­der. Han lig­ne­de en ro­ck­stjer­ne og blev til­bedt som en an­den Jesus. Og di­scip­le­ne ad­lød hans mind­ste vink, hvor bizar­re de end måt­te ly­de i al­le an­dres ører. Høj­gravid Sha­ron Ta­te Char­les Man­sons så­kald­te fi­lo­so­fi var cen­tre­ret om hans sa­e­reg­ne ud­la­eg­ning af Be­at­les-num­me­ret ’Hel­ter Skel­ter’ og ra­ce­krig, og hav­de Man­son-fa­mi­li­en ind­til da va­e­ret nog­le, om­ver­de­nen ryste­de på ho­ve­d­et ad, så aen­dre­de det sig den 9. au­gust 1969, hvor fi­re med­lem­mer af Man­son-fa­mi­li­en tra­eng­te ind på en eks­klu­siv pa­lae-ejen­dom nord­vest for de be­røm­te Hol­lywood Hills.

I hu­set bo­e­de fil­min­struk­tør Ro­man Po­lanski og hans ko­ne, sku­e­spil­le­ren Sha­ron Ta­te. Hen­des mand var bort­rejst, og han var ut­ryg ved, at hun skul­le va­e­re ale­ne hjem­me, så hun var i sel­skab med fi­re ven­ner.

Den ene blev skudt i sin bil på vej ud fra hu­set. Fi­re skud ram­te den un­ge 18-åri­ge mand.

Så brød med­lem­mer­ne ind i sel­ve hu­set, og be­va­eb­net med kni­ve slagtede de hver og én. In­klu­siv den høj­gravi­de Sha­ron Ta­te.

Det var hus­hja­el­pen, der om mor­ge­nen fandt de fi­re lig. ’Pig’ (svin) stod der skre­vet på dø­ren med Sha­ron Ta­tes blod.

Blo­det var knap størk­net, før Man­son-fa­mi­li­en slog til igen. Den­ne gang mod Leon og Ro­se­mary LaBi­an­ca, et vel­ha­ven­de, men ukendt ae­g­te­par. Frem­gangs­må­den var den sam­me som da­gen før.

Det var Les­lie Van Hou­ten som sam­men med Pa­tri­cia Krenwin­kel holdt 39-åri­ge Ro­se­may LaBi­an­ca ne­de, mens Char­les ’Tex’ Wat­son med en bajonet stak hen­de igen og igen. Så vi­de­re­gav han en kniv til Les­lie Van Hou­ten.

»Jeg tog den ene, Pa­tri­cia den an­den, og vi gik i gang med at stik­ke og ska­e­re hen­de,« for­kla­re­de hun se­ne­re i ret­ten.

Og jo me­re Ro­se­mary LaBi­an­ca skreg og råb­te på po­li­ti­et, de­sto me­re kog­te Les­lie Van Hou­ten over i sin blod­rus. Der­for gik hun i køk­ken­skuf­fen og hen­te­de fle­re mor­dred­ska­ber, kni­ve og gaf­ler. Gaf­fel sad sta­dig i krop­pen Da po­li­ti­et se­ne­re an­kom til drabs­ste­det, var den ene gaf­fel ble­vet brugt til at rid­se or­det ’war’ på Leon LaBi­an­cas ma­ve. Gaf­len sad sta­dig i den dø­de mands krop.

Og nu skal Les­lie Van Hou­ten ud i fri­he­den igen. Den døds­dom, hun blev idømt, er for­la­engst ble­vet aen­dret til liv­s­tid. Og 19 gan­ge har hun søgt om prø­ve­løsla­del­se.

»Der er in­tet af det, jeg har gjort, der gør mig ba­re den mind­ste smu­le stolt,« skal hun iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP ha­ve sagt ved hø­rin­gen for­le­den, hvor hen­des trans­for­ma­tion gen­nem de sid­ste 47 år alt­så im­po­ne­re­de na­ev­net så me­get, at de valg­te at ef­ter­kom­me hen­des an­mod­ning.

Men Cory LaBi­an­ca for­står det ik­ke.

»Det er mu­ligt, at hun har va­e­ret en møn­ster­fan­ge. Men vi le­ver sta­dig med vo­res tab. Min far vil al­drig bli­ve benå­det. Min sted­mor får al­drig sit liv til­ba­ge. Det slut­ter al­drig for os.«

Den en­de­li­ge af­gø­rel­se om Les­lie Van Hou­tens vi­de­re ska­eb­ne skal ta­ges af Ca­li­for­ni­ens gu­ver­nør Jer­ry Brown.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.