Ecu­a­dor ramt af et kraf­tigt jord­s­ka­elv

BT - - NYHEDER -

NA­TUR­KA­TA­STRO­FE Det var et jord­s­ka­elv af vold­som­me di­men­sio­ner, som i we­e­ken­den ram­te det lil­le sy­da­me­ri­kan­ske land Ecu­a­dor. 7,8 blev det må­lt til, hvil­ket iføl­ge BBC er det kraf­tig­ste, der er må­lt i lan­det si­den 1979.

En en­de­lig op­gø­rel­se over an­tal­let af dø­de og sår­e­de fo­re­lig­ger end­nu ik­ke, men søn­dag ef­ter­mid­dag lød tab­stal­let iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters på 233, mens mindst 588 er hårdt kva­e­stet af de om­fat­ten­de øde­la­eg­gel­ser i lan­det, som er er­kla­e­ret i und­ta­gel­ses­til­stand.

En af de by­er, som jord­s­ka­el­vet gik al­ler­hår­dest ud­over, er kyst­by­en Man­ta.

»He­le eta­gen kol­lap­se­de over os. De lig­ger al­le sam­men de­r­in­de. Min fa­mi­lie, min sø­ster, mi­ne børn. Åh gud, ba­re hja­el­pen kom­mer snart,« som en kvin­de si­ger til BBC. Kapløb med ti­den Hja­el­pen er dog i fuld sving. Om­kring 10.000 sol­da­ter og 3.500 po­li­ti­be­tjen­te er sendt på ga­den i dét, der er et kapløb med ti­den for al­le dem, der lig­ger fast­k­lem­te i ru­i­ner­ne. Og dem er det iføl­ge lan­dets vi­ce-pra­esi­dent Jor­ge Glas man­ge af.

»Det er en vir­ke­lig van­ske­lig op­ga­ve,« si­ger han til BBC.

Der­u­d­over er en ra­ek­ke hja­el­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner til­ste­de og hja­el­per med red­nings­ar­bej­det. 130 ef­ter­ska­elv Jord­s­ka­el­vet var iføl­ge en ame­ri­kansk pro­fes­sor i geosci­en­ce seks gan­ge så kraf­tigt som dét, der lørdag ram­te det syd­li­ge Ja­pan, og det kun­ne ma­er­kes i na­bo­lan­det Co­lom­bia, hvor man fle­re ste­der valg­te at evaku­e­re byg­nin­ger af frygt for sam­men­styrt­ning.

Ud­over sel­ve jord­s­ka­el­vet blev Ecu­a­dor og­så ramt af ik­ke fa­er­re end 130 ef­ter­ska­elv. Et af dem så kraf­tigt, at det blev må­lt til 6 på ri­ch­ter-ska­la­en. Myn­dig­he­der­ne har ad­va­ret be­folk­nin­gen om, at fle­re kan va­e­re på vej de kom­men­de da­ge,

Iføl­ge Ritzau har Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce end­nu ik­ke mod­ta­get hen­ven­del­ser fra dan­ske­re i om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.