Ro­ck­leg­en­den Ro­se for­san­ger i AC/DC

BT - - NYHEDER - SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

Der­ef­ter vil ban­det spil­le yder­li­ge­re 11 kon­cer­ter i Eu­ro­pa - der­i­blandt i Aar­hus 12. ju­ni, hvor de 46.000 men­ne­sker, der har købt bil­let til kon­cer­ten, kan gla­e­de sig til at hø­re Axl Ro­se la­eg­ge stem­me til rif­fs fra gu­i­ta­rist-brød­re­ne Malcolm og Angus Yo­ung.

AC/DC’s band­med­lem­mer vil ger­ne tak­ke Bri­an Jo­hn­son, skri­ver ban­det i en med­del­el­se.

»Vi øn­sker ham god bed­ring med si­ne hø­re­pro­ble­mer. Vi for­står, respek­te­rer og støt­ter Bri­ans be­slut­ning om at stop­pe tou­ren og red­de sin hø­rel­se,« står der i med­del­el­sen. Ori­gi­nal for­san­ger Bri­an Jo­hn­son er ik­ke den ori­gi­na­le for­san­ger i AC/DC. Bon Scott bli­ver af de fle­ste set som AC/DC’s rig­ti­ge for­san­ger, men han dø­de i 1980 ef­ter en hef­tig druk­tur. Bri­an Jo­hn­son har i år­ti­er ka­em­pet for at bli­ve ac­cep­te­ret af ro­ck­grup­pens mest de­di­ke­re­de fans. Det ryg­tes da og­så, at Bri­an Jo­hn­son ik­ke selv var klar til at for­la­de AC/DC, men at han blev bedt om at for­la­de grup­pen. Ra­diova­er­ten Jim Breu­er har sagt, at Bri­an Jo­hn­son over for ham har luf­tet util­freds­hed med sin af­sked med ban­det, skri­ver AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.