En Brønd­by­t­rup i uba­lan­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VI HAR I de se­ne­ste uger va­e­ret to gan­ge i der­by-buf­fe­ten. Onsdag ta­ger vi tred­je gang. Ram­mer vi ma­et­heds­gra­en­sen? Ja, det gør vi nok. Selv det bed­ste må­l­tid, dansk fod­bold har at by­de på, kan bli­ve for me­get af det go­de. Når det så er sagt, la­e­rer man no­get, hver gang man ser et kø­ben­hav­ner-der­by. Om kva­li­te­ten af den mest in­ten­se kamp i Su­per­liga­en, men og­så om styr­ke­for­hol­det FC Kø­ben­havn og Brønd­by imel­lem.

I går var FC Kø­ben­havn det klart bed­ste hold på ba­nen. Men det var ik­ke over­ra­sken­de. Bå­de ta­bel­len og gårs­da­gens op­gør gi­ver et gan­ske ret­vi­sen­de bil­le­de af for­skel­len mel­lem ’By­ens hold’ og de blå-gu­le fra Ve­s­teg­nen, som den ser ud li­ge nu. DET KAN EGENT­LIG ik­ke be­ta­le sig at bru­ge tid el­ler spal­te­plads på at fo­ku­se­re så me­get på net­op det­te styr­ke­for­hold. For det aen­drer sig na­ep­pe de na­e­ste lan­ge ti­der. Hel­ler ik­ke selv om FC Kø­ben­havn til som­mer for­ment­lig sa­el­ger si­ne to bed­ste spil­le­re i form af Ni­co­lai Jør­gen­sen og for­ry­gen­de Tho­mas Dela­ney. Brønd­by hal­ter ef­ter, og en ny stra­te­gi med sa­en­ke­de am­bi­tio­ner og et bud­get på slan­ke­kur, lig­ner blot end­nu et spark over skin­ne­be­net på den blå-gu­le lø­vej­agt, der ef­ter­hån­den har va­ret et år­ti.

I ste­det gi­ver det me­ning at fø­re lup­pen hen over, hvad Brønd­by og sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech bør gø­re til som­mer, når en ny vir­ke­lig­hed ram­mer. En ny vir­ke­lig­hed med min­dre øko­no­misk rå­de­rum – og med en ny tra­e­ner på si­de­linj­en.

For en må­neds tid si­den hav­de jeg en kort snak med 80er-leg­en­den Sø­ren Ler­by om, hvad der ken­de­teg­ner et godt fod­bold­hold. Hans po­in­te var rå­ben­de ind­ly­sen­de, men og­så en god hu­ske­r­e­gel. Den gik kort sagt på, at et godt hold har go­de spil­le­re på al­le plad­ser – og ik­ke har sva­ge led. BRØND­BY HAR GO­DE spil­le­re. Fre­de­rik Røn­now har ud­vik­let sig til en af Su­per­liga­ens bed­ste må­l­ma­end, Le­bo­gang Phi­ri vok­ser dag for dag, mens Da­ni­el Ag­ger, Tho­mas Ka­h­len­berg og Riza Dur­mi­si ik­ke be­hø­ver yder­li­ge­re til­la­egs­ord.

Men Brønd­by har og­så sva­ge led. Og ik­ke ba­re ét. For­skel­len fra de bed­ste spil­le­re til de dår­lig­ste er gan­ske en­kelt for stor. Det blev – end­nu en­gang – un­der­stre­get i Par­ken.

Her bør Tro­els Bech slå ned, når trans­fer­vin­du­et åb­ner til som­mer. Han bør kort sagt fo­ku­se­re på at ned­brin­ge af­stan­den i trup­pen og star­top­stil­lin­gen fra den kva­li­ta­ti­ve top til den til­sva­ren­de bund. Stå­le Sol­bak­ken har gjort det sam­me i FC Kø­ben­havn. Og det er utvivl­s­omt en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at han nu går et mester­skab i mø­de in­den for få uger.

Bech har na­tur­lig­vis ik­ke sam­me øko­no­mi­ske mus­k­ler som Stå­le Sol­bak­ken, men min­dre kan og­så gø­re det. Der fin­des dyg­ti­ge spil­le­re i al­le pris­klas­ser og man­ge af dem går rundt li­ge un­der na­e­sen på Brønd­by­di­rek­tø­ren. Hos kon­kur­ren­ter­ne i Su­per­liga­en. BRØND­BY HAR EF­TER­HÅN­DEN bra­endt sig så man­ge gan­ge på dy­re spil­le­re fra Nor­ge og Sve­ri­ge. Det har man ik­ke råd til me­re.

Brønd­by har sta­dig ap­pel­len til at til­tra­ek­ke dyg­ti­ge spil­le­re fra de fle­ste af Su­per­liga­ens øv­ri­ge klub­ber. Nu har man og­så et bud­get og ik­ke mindst nedskrev­ne og nedskru­e­de am­bi­tio­ner, der ret­fa­er­dig­gør at gå ef­ter bil­li­ge­re spil­le­re med et me­re prø­vet su­per­liga-cv. Det kan va­e­re vej­en til en trup med me­re ba­lan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.