Fod­bold­fe­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

for al­vor sat streg un­der, da sønderjyderne kløg­tigt ud­li­ste­de AaB i går. Den hid­ti­di­ge målsa­et­ning om ik­ke at ryk­ke ned er nu i hus. Det kom den fak­tisk før kam­pen.

»Vi sik­re­de det ma­te­ma­tisk, da Ho­bro tab­te til FC Nord­s­ja­el­land fredag. Og det blev ik­ke en­gang fejret med en pils­ner. Det ple­jer vi el­lers al­tid at gø­re på vo­res kan­ter,« gri­ner Søn­derjy­ske-tra­e­ner Jakob Mi­chel­sen.

Ken­der man ik­ke Mi­chel­sen, kan BT godt afsløre, at han er en mand med beg­ge ben på jor­den. So­lidt plan­tet end­da. For her snak­kes der ik­ke om me­dal­jer på trods af Søn­derjy­skes pla­ce­ring på an­den­plad­sen – ef­ter en sejr over en me­dal­je­kon­kur­rent.

»Det er det, der har bå­ret os så langt. Og det er og­så det, vi vil fort­sa­et­te med. For be­gyn­der man at se for langt frem og se for me­get på ta­bel­len, bli­ver man idi­ot, hvis man ik­ke var det i for­vej­en,« ly­der det fra Mi­chel­sen.

Hos AaB hav­de man sva­ert ved at for­stå, hvor­dan sønderjyderne kun­ne kup­pe nord­jy­der­ne.

»Det er unød­ven­digt, at vi ta­ber. For vi er ik­ke dår­li­ge­re end Søn­derjy­ske. Jeg sy­nes fak­tisk, vi er et bed­re fod­bold­hold. Det sy­nes jeg, vi vi­ser i kam­pen i dag,« si­ger Kas­per Ris­gård og til­fø­jer:

»Men vi skal og­så va­e­re re­a­li­sti­ske. Ja, vi sat­te os op på et ni­veau i ef­ter­å­ret, hvor vi kun­ne drøm­me. Men vi må og­så er­ken­de, at det i for­å­ret ik­ke har va­e­ret godt nok ind­til nu,« si­ger AaB-spil­le­ren. Ri­de vi­de­re på bøl­gen Og så var der ham Mi­chel­sen og de so­lidt plan­te­de fød­der. Der er fod­bold­fe­ber i det søn­derjy­ske. Det er der in­gen tvivl om. Og vi vil da ger­ne ri­de så la­en­ge som mu­ligt på den her bøl­ge. An­det vil­le va­e­re dumt Jakob Mi­chel­sen

»Det blev al­le­re­de re­vur­de­ret i vin­ter­pau­sen. Ef­ter det bed­ste ef­ter­år i klub­bens hi­sto­rie vil vi nu la­ve den bed­ste sa­e­son. Det gør vi ved at ram­me 44 po­int. Det er vi rig­tig, rig­tig ta­et på, og jeg lover, at så snart den er i hus, og det hå­ber jeg, den kom­mer al­le­re­de i na­e­ste we­e­kend, kom­mer vi med en ny målsa­et­ning.«

»Hav­de vi tabt den i dag, lå vi tre po­int fra num­mer seks, så det er så ta­et.«

»Det gjor­de vi. Og det er dej­ligt. Jeg ta­en­ker li­ge pra­e­cis syv da­ge frem til, at FC Nord­s­ja­el­land ga­e­ster os. Men der er fod­bold­fe­ber i det søn­derjy­ske. Det er der in­gen tvivl om. Og vi vil da ger­ne ri­de så la­en­ge som mu­ligt på den her bøl­ge. An­det vil­le va­e­re dumt.« In­gen Eu­ro­pa-drøm­me

»Så eva­lu­e­rer jeg kam­pen med bå­de as­si­stent – og må­l­mand­stra­e­ne­ren. Og jeg snak­ker med gud og hver mand og for­be­re­der mig mak­si­malt på Nord­s­ja­el­land-kam­pen.«

»End ik­ke en lil­le tan­ke. Hvis jeg ik­ke ta­en­ker på Nord­s­ja­el­land, ta­en­ker jeg på, at jeg skal ha­ve en dat­ter om fi­re uger.«

Og må­ske kan Jakob Mi­chel­sen bå­de fejre fa­der­skab og me­dal­jer, når den­ne sa­e­son er om­me. Selv om han end­nu kun vil stå ved én af de­le­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.