Kom ba­re, ny Su­per­liga

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OM FÅ UGER for­an­drer Su­per­liga­en struk­tur. Der ryk­ker kun ét hold ud, vi får tre hold op fra den 1. di­vi­sion, hvor jeg har min hver­dag som tra­e­ner i Sil­ke­borg IF. Vi får en Su­per­liga med 14 hold, slut­spil og nedryk­nings­spil. Det er en god ting, sy­nes jeg.

Ik­ke kun for­di, det gør min og Sil­ke­borgs mu­lig­hed for at ryk­ke op stør­re, men for­di det var på ti­de at gø­re no­get ved en van­skabt struk­tur, hvor man mød­te hin­an­den tre gan­ge. Og for­di det vil gi­ve os en li­ga, hvor fa­er­re hold kon­stant vil lig­ge og kig­ge på, hvor ta­et de er på at bli­ve fed­tet ind i nedryk­ning.

Så­dan er det i dag, og det er skidt, for­di det bli­ver et spil, hvor man he­le ti­den har for øje at sik­re sig rent tak­tisk, at und­gå at ta­be frem for at gå ef­ter at vin­de. Det be­ty­der, at man er min­dre til­bø­je­lig til at sat­se på ta­lent­ful­de spil­le­re, hvor man kan va­e­re lidt usik­ker på, hvad man får som tra­e­ner. Der va­el­ger man li­ge nu an­dre ty­per, hvor man net­op ved, hvad man får, men hvor spil­ler­ne sja­el­dent gør an­det end net­op at le­ve op til for­vent­nin­gen. De bli­ver ik­ke me­get bed­re.

De un­ge, me­re ta­lent­ful­de spil­le­re kra­e­ver fle­re kam­pe for at bli­ve go­de, men min er­fa­ring er, at så­dan­ne spil­le­re na­e­sten al­drig over­ra­sker ne­ga­tivt, og de kan som of­test nå et hø­je­re ni­veau, end man fo­re­stil­le­de sig. Der kom­mer kna­ek på ud­vik­lings­kur­ven un­der­vejs, men det vil der va­e­re bed­re plads til i en ny tur­ne­rings­struk­tur, tror jeg på.

Når der pro­cent­vis er fa­er­re hold, der ryk­ker ud, vil fle­re tur­de ta­en­ke lang­sig­tet. De vil la­de va­e­re med at sluk­ke bra­en­de med hur­ti­ge, dår­li­ge be­slut­nin­ger. Det kan va­e­re køb af dy­re spil­le­re, der dy­best set ik­ke flyt­ter hol­det na­ev­ne­va­er­digt el­ler tra­e­ner­fy­rin­ger. JEG HØ­RER NOG­LE ha­ev­de, at der kom­mer for man­ge uin­ter­es­san­te kam­pe, men det tror jeg ik­ke. Det er en god fi­nes­se, at den bed­ste blandt de rin­ge­ste - alt­så vindere i nedryk­nings­spil­let - kom­mer i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold. Det fjer­ner fryg­ten for li­ge­gyl­di­ge kam­pe.

Og hvis jeg skal va­e­re lidt po­le­misk i for­hold til det med in­ter­es­sen, er der jo hel­ler ik­ke i dag an­det, der in­ter­es­se­rer pres­sen end FCK og Brønd­by - og til dels AGF. Re­sten er, und­skyld mig, fyld. Den si­tu­a­tion bli­ver for­ment­lig ik­ke va­er­re af en li­ga med 14 hold.

Så det er fint at få fle­re hold op, sy­nes jeg. Isa­er hvis det er hold med go­de ram­mer. Der­for vil­le ek­sem­pel­vis Vej­le py­n­te. De har et godt sta­dion og er en klub i dva­le med go­de mu­lig­he­der for at la­eg­ge til. Der er en li­den­skab og et en­ga­ge­ment rundt om klub­ben, som ba­re ven­ter på, at de kom­mer til­ba­ge.

Kan op­ryk­ker­ne så kla­re sig? Nej, det er ik­ke sik­kert, at al­le de hold, der kom­mer op, kan kla­re sig. Men bå­de Lyng­by, Vend­sy­s­sel, Vej­le, Hor­sens og Sil­ke­borg vil ha­ve mu­lig­he­der mod Es­b­jerg og Ho­bro el­ler AGF, som tin­ge­ne står li­ge nu. Der vil­le jeg ik­ke spil­le sa­er­ligt man­ge pen­ge på, at su­per­liga­hol­de­ne ba­re vin­der. OG HVAD SÅ, når FCK skal mø­de Vej­le? Så vin­der de jo 6-0. Ja, hvad så? Hvad gør det med seks mål i en kamp? Det ser jeg slet ik­ke som et pro­blem. Det pro­blem har de det jo ud­ma­er­ket med i en mas­se an­dre liga­er. Ajax vin­der og­så stort tit. Det sker der ik­ke no­get ved.

Den nye Su­per­liga skal va­e­re me­get vel­kom­men. Når der pro­cent­vis er fa­er­re hold, der ryk­ker ud, vil fle­re tur­de ta­en­ke lang­sig­tet. De vil la­de va­e­re med at sluk­ke bra­en­de med hur­ti­ge, dår­li­ge be­slut­nin­ger PE­TER SØ­REN­SEN, BTs SUPERLIGAKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.