Ser vi på (mo­tor)cy­kel­løb?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PÅ EN SØN­DAG, der skul­le ha­ve hand­let om Am­stel Gold Ra­ce og skif­tet i ter­ra­en og ryt­ter­pro­fi­ler i for­å­rets ra­ek­ke af cy­kelklas­si­ke­re, blev vi igen min­det om, at cy­kel­spor­tens ev­ne til at svi­ne va­ske­tø­jet til sta­dig er så frem­ra­gen­de, at det uund­gå­e­ligt bli­ver ved med at en­de på tør­re­s­no­re til of­fent­ligt skue.

I går ske­te det, da fransk tv i sam­ar­bej­de med den ita­li­en­ske avis Cor­ri­e­re del­la Se­ra af­slø­re­de, hvad man ha­ev­der er mindst syv til­fa­el­de, hvor ryt­te­re har kørt med mo­to­rer i cyk­ler­ne. Det skal va­e­re sket i de to ita­li­en­ske løb, Stra­de Bi­an­chi og Cop­pi e Bar­ta­li, der blev kørt tid­li­ge­re på sa­e­so­nen. MENS MAN HAR ka­em­pet en hård kamp mod den kon­ven­tio­nel­le do­ping – og for­ment­lig er nå­et et pa­ent styk­ke vej – lu­rer fryg­ten for, om mo­to­ren er ble­vet cy­kel­ryt­te­rens nye må­de at sny­de på. Og med af­slø­rin­ger­ne i går ser vi an­tyd­nin­ger af do­ku­men­ta­tion.

I fle­re år har cy­kel­spor­ten og man­ge af dens føl­ge­re lat­ter­lig­gjort et­hvert op­tra­ek til mi­stan­ke og de­bat om, hvor­vidt cy­kel­ryt­te­re kun­ne fin­de på at bru­ge mo­to­rer – som man i øv­rigt og­så gjor­de det i bå­de 90’er­ne og 00’er­ne, når of­fent­lig­he­den be­gynd­te at for­hol­de sig kri­tisk til bru­gen af me­di­cinsk do­ping.

Det er egent­lig fa­sci­ne­ren­de, at en sport, der no­to­risk har va­e­ret hjem­sted for snyd, så dyg­tigt er lyk­ke­des med på den må­de at flyt­te op­fat­tel­sen af pro­ble­met fra at hand­le om po­ten­ti­el­le mo­to­rer til at hand­le om af­spo­re­de sort­se­e­re og kri­ti­ke­re.

Ty­de­ligst var det, da Fa­bi­an Can­cel­la­ra blev bragt un­der mi­stan­ke for med sin høj­re hånd at ak­ti­ve­re en mo­tor un­der Pa­ris-Rou­baix og Flan­dern Rundt i 2010. Det står her seks år se­ne­re udo­ku­men­te­ret hen, at han skul­le ha­ve snydt, det skal slås fast.

Men min over­be­vis­ning om, at der ik­ke gø­res for­søg på mo­torsnyd i in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport, er ik­ke sta­erk. Vi har set en kvin­de­lig bel­gisk cros­s­ryt­ter bli­ve snup­pet med en mo­tor i cyk­len. Der har va­e­ret tungt fo­kus på, at top­ryt­ter­ne – her­i­blandt Al­ber­to Con­ta­dor – har lagt på­fal­den­de man­ge cy­kel­skift ind i lø­be­ne. Fle­re top­ryt­te­re har talt om, at de tror, at der har va­e­ret cyk­ler i fel­tet med mo­to­rer. Og så bli­ver ryt­ter­ne ved med at kø­re i et dja­e­velsk højt tem­po i en sport, de ha­ev­der er ble­vet re­ne­re.

Det er ik­ke be­vi­ser på no­get, og man kan tro li­ge pra­e­cis, hvad man vil. Og man må ger­ne kal­de mig uri­me­ligt skep­tisk og ty­pen, der ta­ger mi­ne ko­di­mag­ny­ler, før jeg har få­et ho­ved­pi­nen, men små 15 års ar­bej­de med cy­kel­spor­ten har desva­er­re la­ert mig at tviv­le på me­get, når vi kig­ger på en sport, der no­to­risk har af­søgt al­le mu­lig­he­der for at sny­de, og som for la­engst har skyl­let al­le fair­play-prin­cip­per ud. DER­FOR ER JEG ban­ge for, at gårs­da­gens af­slø­rin­ger me­re var de før­ste an­tyd­nin­ger af et ge­ne­relt pro­blem end en hyste­risk tynd hi­sto­rie i jag­ten på at gø­re cy­kel­ryt­te­re va­er­re, end de er.

Gårs­da­gens af­slø­rin­ger kan vi­se sig at bli­ve ha­eldt af bra­et­tet med sam­me skul­der­tra­ek, som man ple­jer, og selv­føl­ge­lig er det uen­de­ligt tra­els for ryt­te­re, der kø­rer med de­res ben og kun de­res ben, at skul­le ta­ge no­get så lat­ter­ligt som mo­to­rer i cy­kel­sport al­vor­ligt.

Men for­nem­mel­sen er, at cy­kel­spor­ten ik­ke er tjent med no­get som helst an­det, end at al­le ta­ger mo­tor­de­bat­ten dybt al­vor­ligt. Tro­va­er­dig­he­den er sta­dig ik­ke stør­re. OG AM­STEL GOLD Ra­ce? Man­ge af de helt sto­re fa­vo­rit­ter for­svandt for­bløf­fen­de tid­ligt ud af bil­le­det, og an­dre kun­ne ik­ke få det struk­tu­re­ret or­dent­ligt. Og ud af den si­tu­a­tion vok­se­de årets su­ve­ra­ent stør­ste dan­ske re­sul­tat med Mi­cha­el Val­gre­ens an­den­plads. Vi har ik­ke haft en dan­sker så ta­et på en sejr i en af cy­kel­spor­tens klas­si­ke­re i åre­vis. Det kom­mer vi og­så til at hu­ske da­gen i går for. Trods alt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.