Nu be­kla­ger po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

POLITISVIGT sjæl­lands Po­li­ti næg­te­de at ryk­ke ud, for­di man ik­ke men­te, at der var ta­le om et rø­ve­ri, når det var de­res egen bil, de var skre­det med.

I ste­det hæft ede man sig ved, at de var kørt uden num­mer­pla­der, og sa­gen blev der­for ru­bri­ce­ret som en færds­els­for­se­el­se. Men det skul­le al­drig væ­re sket, si­ger Nord­s­jæl­lands Po­li­ti til BT

» Vi har un­der­søgt sa­gen nær­me­re, og vi må si­ge, at der er sket en fejl­vur­de­ring fra vo­res si­de. Nu skal sa­gen eft er­for­skes, og den skal vur­de­res juri­disk, men vi må er­ken­de, at der i ud­gangs­punk­tet kan væ­re ta­le om et rø­ve­ri, men det vil eft er­forsk­nin­gen vi­se, « si­ger po­li­ti­in­spek­tør Jens Kra­cht til BT.

Al­le­re­de ved 9.30- ti­den i går stil­le­de to be­tjen­te ude ved Hum­le­bæk Au­to hos Jens Kal­le­ha­ve med en be­kla­gel­se.

» Vi har væ­ret ude ved an­mel­de­ren og gi­vet ham en be­kla­gel­se over sags­for­lø­bet og op­ta­get an­mel­del­sen. Nu kig­ger vi selv­føl­ge­lig på, hvad vi kan læ­re af det, og hvor­dan vi und­går den slags fejl­vur­de­rin­ger i frem­ti­den, « si­ger po­li­ti­in­spek­tø­ren.

» Jeg skal ik­ke gø­re mig klog på, hvor­for der la­ves den her fejl­vur­de­ring. Jeg tror, at det er gå­et galt, for­di de selv har rå­de­ret over bi­len, og der­for har man ik­ke li­ge få­et pla­ce­ret sa­gen som et rø­ve­ri, som den skal i ud­gangs­punk­tet, men det som er af­gø­ren­de er, at der til­sy­ne­la­den­de har væ­ret ta­le om en el­ler an­den form for an­ven­del­se af vold. «

Jens Kal­le­ha­ve selv er godt til­freds med, at han i går blev mødt med en be­kla­gel­se.

» Jeg hav­de be­søg af et par hø­fl ige be­tjen­te, som hav­de læst ar­tik­len. De be­kla­ge­de og op­tog rap­port. Jeg sag­de til dem, at det jo ik­ke var de­res skyld, men nær­me­re dem in­de på Chri­sti­ans­borg, som står for for­de­lin­gen af res­sour­cer­ne. Men jeg er glad for, at der en­de­lig sker no­get nu, « si­ger Jens Kal­le­ha­ve.

Han har og­så få­et et tip om, at den lo­ka­le OK- tank mu­lig­vis har over­våg­nings­bånd, hvor de fi re ir­ske mænd op­træ­der, så nu hå­ber han, at det lyk­kes po­li­ti­et at fi nde frem til ger­nings­mæn­de­ne.

» Bed­re sent end al­drig, som man si­ger. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.