Var en ren lik­vi­de­ring’

BT - - NYHEDER -

RY­STET Dob­beltdra­bet på Lan­geland søn­dag af­ten har ef­ter­ladt et lil­le lands­by­sam­fund på den nord­li­ge del af øen i re­gu­lært chok. Tragedien ud­spil­le­de sig for øj­ne­ne af ad­skil­li­ge na­bo­er på by­ens ho­ved­færds­elsåre, og i mi­nut­ter­ne ef­ter skud­de­ne gen­lød i tus­mør­ket, flok­ke­des ad­skil­li­ge na­bo­er til drabs­ste­det. Fle­re af dem be­skri­ver over for BT dra­be­ne som en ’ lik­vi­de­ring’. En af dem, der hør­te de dræ­ben­de skud, var Jo­hn­ny Mel­by, der bor skråt over for hu­set, hvor den 23- åri­ge kvin­de og hen­des 35- åri­ge kæ­re­ste blev dræbt.

» Jeg hør­te først et knald, som jeg tro­e­de var fyr­vær­ke­ri. Jeg gik uden­for og kun­ne se ger­nings­man­den læg­ge et ge­vær ind i ba­ga­ge­rum­met på sin bil, og så råb­te jeg: Hvad fan­den sker der? Først tro­e­de jeg, at han hav­de kørt en hund over og hav­de skudt den, men så kun­ne jeg se en mand på vej­en. Han var sten­død, det kun­ne jeg se med det sam­me, for han var skudt i ho­ve­d­et. Den var og­så helt gal med kvin­den, hun lå på ma­ven om­gi­vet af en stor blod­pøl, « si­ger han til BT.

» Jeg er li­ge flyt­tet her­til for en må­ned si­den og ken­der nær­mest in­gen, og så sker så­dan no­get her. Det er helt ufat­te­ligt. Det var først bag­ef­ter, jeg fandt ud, at der og­så var en lil­le pi­ge i bi­len. Det er ik­ke til at bæ­re, « si­ger han. ’ Jeg kun­ne hø­re pi­gen græ­de’ Lidt læn­ge­re hen­ne af vej­en bor Han­ne Ler­ke, der så de dræ­ben­de skud på nært hold. Hun blev alar­me­ret om skud­de­ne, da hen­des hunde be­gynd­te at gø ef­ter det før­ste skud.

» Jeg gik først ud og kun­ne se ham ( det 35- åri­ge of­fer, red.) lig­ge på vej­en. Han var ble­vet kørt ned. I det sam­me kom­mer ger­nings­man­den kø­ren­de til­ba­ge i sin bil i høj fart. Han la­ver en u- ven­ding og sti­ger så ud af bi­len. Jeg tro­e­de han var en flugt­bi­list, der var vendt til­ba­ge, men han gik hen til den 35- åri­ge og sag­de et el­ler an­det til ham. Og så sat­te han ge­væ­ret mod hans ho­ved Han gik hen til den 35- åri­ge og sag­de et el­ler an­det til ham. Og så sat­te han ge­væ­ret mod hans ho­ved og skød og skød. Det var en ren lik­vi­de­ring, « for­tæl­ler Han­ne Ler­ke.

Hun ken­der ik­ke den 35- åri­ge per­son­ligt, men de har al­tid hilst på hin­an­den, for­tæl­ler hun.

Han­ne Ler­ke gem­te sig bag et gran­træ i ind­kørs­len, ef­ter hun så det dræ­ben­de skud. Der­for så hun hel­ler ik­ke, da den 23- åri­ge kvin­de blev ramt af det dræ­ben­de skud.

» Jeg blev så ban­ge, så jeg duk­ke­de mig. Jeg ane­de jo først ik­ke, hvad der var sket, og så sker alt det her li­ge for­an mig. Hel­dig­vis kom der rig­tig man­ge vid­ner hen til ste­det, og der­for valg­te jeg at gå ind igen, « si­ger Han­ne Ler­ke.

Hun tæn­ker nu på den lil­le pi­ge, der står til­ba­ge uden en mor og med en far, der er sig­tet for drab.

» Jeg kun­ne hø­re pi­gen græ­de in­de fra bi­len. Det er så fryg­te­ligt det, der er sket. Det er rig­tig ube­ha­ge­ligt, når det sker så tæt på. Jeg har ik­ke luk­ket et øje si­den i nat, « for­tæl­ler hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.