Mar­tin Jør­gen­sen ta­get for sprit­kør­sel

BT - - NYHEDER -

PROMILLEBOMMERT Et ru­ti­ne­mæs­sigt num­mer­pla­de­tjek end­te med at få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for gre­vin­de Ale­xan­dras eks­mand Mar­tin Jør­gen­sen. I marts blev den 38- åri­ge re­k­la­me­mands Mer­ce­des- Benz GL stop­pet af po­li­ti­et tæt på hans bopæl på Islands Bryg­ge, for­di der ik­ke var be­talt for­sik­ring på bi­len.

Ru­ti­ne­mæs­sigt bad or­dens­mag­ten Mar­tin Jør­gen­sen om at blæ­se i al­ko­me­te­ret. Og så klap­pe­de fæl­den.

» Jeg er me­get ked af det. Jeg er Jeg er ut­ro­lig skuf­fet over mig selv. ut­ro­lig skuf­fet over mig selv og ked af, at jeg har sår­et så man­ge om­kring mig. Jeg har sat dem i en for­fær­de­lig si­tu­a­tion, og det er ik­ke fair, hvis an­dre bli­ver ind­dra­get i sa­gen, « si­ger Mar­tin Jør­gen­sen til Her& Nu. Pro­mil­le på over 0,5 Al­ko­me­te­ret gav et ud­slag en smu­le over den til­lad­te pro­mil­le på 0,5, og der­for blev han ta­get med på sta­tio- nen på Halmto­vet for at få ta­get en blod­prø­ve.

Han fik dog ef­ter­føl­gen­de lov til at ta­ge hjem igen.

Nu skal po­li­tiets juri­ster vur­de­re, om der skal rej­ses sag mod Mar­tin Jør­gen­sen el­ler ej. Gre­vin­de Ale­xan­dras eks­mand ri­si­ke­rer en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet og en bø­de. Be­kla­ger dybt Til Her& Nu for­kla­rer en ty­de­ligt ry­stet Mar­tin Jør­gen­sen, at han sent om nat­ten tog bi­len for at hen­te nog­le ci­ga­ret­ter, da han blev stop­pet af po­li­ti­et.

Ef­ter eget ud­sagn vid­ste han ik­ke, TIRS­DAG 19. APRIL 2016 at han hav­de en pro­mil­le, da han sat­te sig bag rat­tet. El­lers hav­de han al­drig gjort det, for­sik­rer han.

Mar­tin Jør­gen­sen be­kla­ger hæn­del­sen dybt.

Bil­for­sik­rin­gen, som var år­sa­gen, til at po­li­ti­et i før­ste om­gang stop­pe­de ham, er i mel­lem­ti­den ble­vet be­talt.

Mar­tin Jør­gen­sen fik over­dra­get den 811.000 kro­ner dy­re Mer­ce­des i for­bin­del­se med skils­mis­sen fra gre­vin­de Ale­xan­dra.

BT har væ­ret i kon­takt med Mar­tin Jør­gen­sen, der i en sms skri­ver, at han ik­ke har yder­li­ge­re at fø­je til si­ne kom­men­ta­rer i uge­bla­det Her& Nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.