TRANGSINKONTINENS

BT - - NYHEDER -

blæ­remus­k­len træk­ker sig sam­men på et ube­lej­ligt tids­punkt,

skyl­des at bæk­kens­bun­dens og urin­rø­rets mus­k­ler er ble­vet slap­pe og sva­ge. Man op­le­ver der­for at dryp­pe i trus­ser­ne ved be­last­nin­ger som løb, ho­ste, nys og løft. Det ram­mer især kvin­der og ses of­te ef­ter føds­ler. Men det kan og­så skyl­des an­dre for­hold som kro­nisk ho­ste og over­vægt. Uan­set om du skal stop­pe en strå­le el­ler hol­de på en prut, er det bæk­ken­bunds­mus­k­len, du bru­ger. Mus­k­len stræk­ker sig fra køns­be­net og he­le vej­en til­ba­ge til ha­le­be­net, hvor ha­le­be­net er det be­væ­ge­li­ge led. Du skal alt­så ik­ke tæn­ke på at kni­be ved urin­rø­ret, men star­te be­væ­gel­sen ved en­de­tar­men. Selv om be­væ­gel­sen be­gyn­der ved en­de­tar­men, er det bæk­ken­bunds­mus­k­len og ik­ke bal­lemus­k­ler­ne, der skal ar­bej­de. Så sørg for ik­ke at spæn­de op i bal­ler­ne li­ge­som det og­så er vig­tigt ik­ke at spæn­de i ma­ve- og lår­mus­k­ler. Be­gynd med at lig­ge ned og la­ve kni­beø­vel­ser­ne. Når du lig­ger ned, er der in­gen vægt på bæk­ken­bun­den, og der­med er det nem­me­re at ud­fø­re øvel­sen. Ef­ter­hån­den som du har kon­trol over kni­beø­vel­ser­ne, når du lig­ger ned, kan du rej­se dig op og la­ve sam­me øvel­se. Det bli­ver svæ­re­re at kni­be sam­men, da der nu er me­re vægt på bæk­ken­bun­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.