STRESSINKONTINENS

BT - - NYHEDER -

Forum on In­con­ti­nen­ce’, hvor og­så dan­ske po­li­ti­ke­re del­ta­ger.

Det er en vig­tig kon­fe­ren­ce, da in­kon­ti­nens er en bå­de over­set og ta­bu­belagt syg­dom.

» Hvis man har en dis­kuspro­laps i ryg­gen, så har folk in­gen pro­ble­mer med at for­tæl­le om det til et mid­dags­sel­skab. Men at man ik­ke kan hol­de på van­det - det fin­der man­ge ube­ha­ge­ligt og pin­ligt at for­tæl­le om, « si­ger Sus­an­ne Axel­sen.

Og det er en skam, for der er fak­tisk rig­tig go­de be­hand­lings­mu­lig­he­der. De to mest al­min­de­li­ge for­mer for in­kon­ti­nens er stressinkontinens og trangsinkontinens.

Stressinkontinens ram­mer ty­pisk kvin­der, når de har født. Man op­le­ver at dryp­pe i trus­ser­ne, når man f. eks. ny­ser el­ler dyr­ker sport.

Trangsin­kon­si­stens kan vir­ke me­re ube­ha­ge­lig for den ram­te, da man her op­le­ver en plud­se­lig ustyr­lig vand­lad­nings­trang, hvor he­le blæ­rens ind­hold tøm­mes, in­den man når toilet­tet. Træ­ning kan hjæl­pe Ud­over de to ty­per af in­kon­ti­nens, dø­jer især æl­dre mænd med ef­ter­dryp.

De har svært ved at klem­me de sid­ste drå­ber ud, når de er på toilet­tet, så drå­ber­ne i ste­det hav­ner i buk­ser­ne. Det skyl­des of­test en for­stør­ret pro­sta­ta el­ler en slap­hed i musku­la­tu­ren og ram­mer især mænd over 40 år.

I man­ge til­fæl­de kan træ­ning af bæk­ken­bunds­mus­k­ler­ne ale­ne af­hjæl­pe pro­ble­mer­ne med at hol­de på van­det.

Men el­lers af­hæn­ger be­hand­lin­gen af, hvil­ke ty­pe in­kon­ti­nens man er ge­ne­ret af. Over­ord­net set er mu­lig­he­der­ne for at slip­pe helt af med ge­ner­ne dog go­de.

» Vi hø­rer desvær­re kvin­der si­ge, at in­kon­ti­nens er den pris, de må be­ta­le for at ha­ve født børn, el­ler at så­dan er det at bli­ve æl­dre. Men så­dan be­hø­ver det ik­ke at væ­re, « si­ger Sus­an­ne Axel­sen.

kal­des og­så ur­ges- in­kon­ti­nens og be­ty­der, at

så man op­le­ver en plud­se­lig vold­som tis­se­trang, der ik­ke kan un­der­tryk­kes. Blæ­rens sam­men­træk­nin­ger sker uaf­hæn­gigt af mæng­den af urin i blæ­ren. Trangsinkontinens kan f. eks. skyl­des ner­ve­ska­de, sk­lero­se, in­fek­tion el­ler blæ­re­kræft. Hos mænd kan en go­dar­tet for­stør­ret pro­sta­ta­kir­tel og­så gi­ve trangsinkontinens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.