EF­TER­DRYP

BT - - NYHEDER - Kilde: Kon­ti­nens­for­e­nin­gen

Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­des på BT PLUS

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på bt. dk/ plus Det­te med­fø­rer en lil­le sø af urin i urin­rø­ret

KOORDINER DIT KNIB:

Om­kring 70 pct. af per­so­ner med stressinkontinens kan ved hjælp af kom­me små­dryp­pe­ri­et til livs. Men skal det og­så vir­ke på læn­ge­re sigt, kræ­ver det, at man fort­sæt­ter med at træ­ne bæk­ken­bun­den. » Når vi stop­per med at træ­ne bæk­ken­bun­den, vil den som krop­pens an­dre mus­k­ler jo bli­ve slap igen med ti­den, « si­ger fy­si­o­te­ra­pe­ut Laila Bre­um fra Gy­nobs Kli­nik­ken Od­der, der har spe­ci­a­li­se­ret sig i be­hand­ling af in­kon­ti­nens. Der­for skal kni­bet in­dø­ves, så det ef­ter­hån­den bli­ver en va­ne at spæn­de op før man f. eks. ho­ster, hop­per el­ler løf­ter.

Her vil man først ved hjælp af et ske­ma se på, hvor of­te folk tis­ser i for­hold til, hvor me­get man drik­ker. Har man druk­ket om­kring halvan­den til to li­ter vand er det nor­malt, at man tis­ser me­re end fem seks gan­ge dag­ligt. Har man kraf­tig trang og tis­ser hyp­pi­ge­re, så kan man ha­ve glæ­de af dels at bli­ve in­stru­e­ret i blæ­re­træ­ning og dels at ha­ve en stærk bæk­ken­bund. » Og her kan op­byg­nin­gen af en stærk bæk­ken­bund væ­re med til at fjer­ne tis­se­tran­gen, så man fjer­ner fo­kus fra he­le ti­den at skul­le tis­se, « si­ger hun. Træ­ning af bæk­ken­bunds­mus­k­ler­ne har og­så vist sig at ha­ve god ef­fekt

på pro­ble­mer med ef­ter­dryp. Ved trangsinkontinens kan man få me­di­cin, der får blæ­ren til at slap­pe af. I sjæld­ne til­fæl­de, hvor me­di­cin ik­ke har hjul­pet, kan man få Bo­tox sprøjtet ind i blæ­remus­k­len. » Det får og­så blæ­ren til at slap­pe af. Men det er en « un­der­stre­ger Sus­an­ne Axel­sen. Per­so­ner med stres­skon­ti­nens, hvor bæk­ken­bund­stræ­nin­gen ik­ke er til­stræk­ke­lig, kan få er når der lan­der et lil­le skvat urin ef­ter vand­lad­ning, når buk­ser­ne er truk­ket op. Man­dens urin­rør er næ­sten s- for­met og kan med ti­den bli­ve slapt, der hvor det lø­ber over mel­lem­kø­det. vand­lad­ning. Hver gang, du la­ver no­get, der in­vol­ve­rer di­ne ma­vemus­k­ler, vil der kom­me tryk på bæk­ken­bun­den. Så uan­set om du la­ver ma­vebøj­nin­ger el­ler blot skal rej­se dig fra sen­gen, så tænk over at spæn­de op i bæk­ken­bun­den som det al­ler­før­ste, og først slip­pe spæn­din­gen i bæk­ken­bun­den som det al­ler­sid­ste. Bæk­ken­bun­den skal un­der he­le øvel­sen væ­re en spændt tram­po­lin og ik­ke en hæn­ge­kø­je. ef­ter endt Det at øve ko­or­di­ne­rin­gen er li­ge­så vig­tigt som at øve styr­ke og ud­hol­den­hed. Lær din krop at kni­be in­den du f. eks. løf­ter no­get tungt el­ler ho­ster.

» 90 pct. op­le­ver en ef­fekt ef­ter en ope­ra­tion. Det er et min­dre ind­greb, der fo­re­går un­der lo­kal­be­dø­vel­se, « si­ger Sus­an­ne Axel­sen, over­læ­ge med spe­ci­a­le i in­kon­ti­nens og ned­synk­ning på Af­de­ling for Kvin­de­syg­dom­me og Føds­ler på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.