Svensk mi­ni­ster går af eft er na­zi- sam­men­lig­ning

BT - - NYHEDER -

NA­ZI- KONTROVERS Sve­ri­ges bo­lig­mi­ni­ster, Me­h­met Ka­plan fra Mil­jö­par­ti­et De Grö­na, har ind­gi­vet sin af­skeds­be­gæ­ring, skri­ver fl ere sven­ske me­di­er. Hans af­gang kom­mer eft er en kontrovers om ud­ta­lel­ser, som Me­h­met Ka­plan kom med til en lo­kal tv- sta­tion i 2009. Her sam­men­lig­ne­de han Is­ra­els be­hand­ling af palæsti­nen­se­re med Na­zi­tys­klands for­føl­gel­se af jø­de­r­ne.

Ud­ta­lel­sen er kom­met frem i ly­set, eft er at Svenska Dag­bla­det har be­skre­vet den. Der­u­d­over er Me­h­met Ka­plan kom­met med an­dre kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser pri­mært om si­tu­a­tio­nen i Mel­le­mø­sten.

» Vi er kom­met i en si­tu­a­tion, hvor der bli­ver sat spørgs­måls­tegn ved min per­son, og det jeg står for. Dis­se spørgs­måls­tegn står nu i vej­en for at gø­re det ar­bej­de, der er be­hov for, « si­ger Me­h­met Ka­plan iføl­ge nyheds­bu­reau­et TT.

Sve­ri­ges stats­mi­ni­ster, Ste­fan Löf- ven fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, har mod­ta­get af­skeds­be­gæ­rin­gen og har er­stat­tet Ka­plan. Dis­kus­sion står i vej­en » Me­h­met Ka­plan er kom­met frem til, at hans age­ren i for­hold til ek­ster­ne re­li­gi­øse og po­li­ti­ske or­ga­ni­sa­tio­ner har ledt til en dis­kus­sion, som står i vej­en for op­ga­ver i re­ge­rin­gen. Jeg er enig i den be­døm­mel­se, « si­ger stats­mi­ni­ste­ren på en pres­se­kon­fe­ren­ce.

Sve­ri­ge har en min­dre­tals­re­ge­ring be­stå­en­de af So­ci­al­de­mo­kra­ter­na og Mil­jö­par­ti­et De Grö­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.