Ja, an­sva­ret lig­ger på vo­res skul­dre

BT - - NYHEDER - THOR HJARSEN

en moralsk og en in­ter­na­tio­nal for­plig­har brug for de rå­ti­gel­se at be­skyt­te bi­o­di­ver­si­te­ten. Vi har som men­va­rer, som kom­mer fra sko­ve­ne. Der kom­mer løv­træ ne­sker an­svar for, der er plads til al­le le­ven­de dyr og til sav­vær­ker­ner­ne, som eft er­føl­gen­de bli­ver solgt plan­ter i na­tu­ren. Hvis ik­ke de får den plads, de har til mø­bel­fi rma­er, som bran­der sig på, at de bru­ger brug for, så ud­dør de. Man kan selv­føl­ge­lig træff e et bæ­re­dyg­tigt dansk træ. Hvis den for­sy­nings­ka­nal po­li­tisk valg om at væ­re li­geg­lad med na­tu­ren, men bli­ver af­skå­ret, så bli­ver kon­kur­ren­ce­vil­kå­re­ne svæk­det tror jeg ik­ke, der er man­ge, som vil til­slut­te sig. ket. Hvis man la­ver den her pak­ke på en uin­tel­li­gent

må­de, kom­mer det til at ko­ste ar­bejds­Vi har som plad­ser, og det tror jeg ik­ke, der er ret

man­ge, som har in­ter­es­se i. Især ik­ke men­ne­sker

når man­ge af ar­bejds­plad­ser­ne lig­ger i an­svar for, at der ud­kants­om­rå­der­ne. er plads til al­le le­ven­de dyr og plan­ter i na­tu­ren

DET ER BÅ­DE

dan­ske sko­ve er me­get ugun­stigt for na­tu­ren – der ta­ges ik­ke de nød­ven­di­ge hen­syn, og op mod to tred­je­de­le af vo­res tru­e­de og sår­ba­re ar­ter er sko­v­le­ven­de dyr og plan­ter, som mang­ler le­ve­ste­der. Det gæl­der bå­de i stats­sko­ve og i pri­va­te sko­ve. Ud­ta­get af tøm­mer bør stop­pes på be­ty­de­ligt stør­re are­a­ler, end det er sket. I dag er der om­kring 5.000 hektar urørt skov, og det tal skal ger­ne ti­dob­les for at stop­pe til­ba­ge­gan­gen hos de tru­e­de ar­ter. Vi ta­ler kun om 1 pct. af Dan­marks are­al. Det har vi råd til som sam­fund.

NATURTILSTANDEN I DE

af urørt skov er den bil­lig­ste og mest eff ek­ti­ve må­de at gø­re no­get for at øge bi­o­di­ver­si­te­ten i Dan­mark. Det er mu­ligt at øge bi­o­di­ver­si­te­ten og sam­ti­dig ha­ve vækst. Der er mas­ser af plads til at plan­te me­re skov – de mest vær­di­ful­de sko­ve i for­hold til bi­o­di­ver­si­te­ten er de sto­re gam­le sko­ve. Det vil ko­ste hver hus­stand i Dan­mark 60 kro­ner om året at føl­ge for­sker­nes an­be­fa­lin­ger om­kring ud­læg­ning af urørt skov.

AT ØGE MÆNG­DEN MAN­GE DAN­SKE VIRK­SOM­HE­DER

af træ i sko­ve­ne strit­ter jo ik­ke i fuld­stæn­dig for­skel­li­ge ret­nin­ger – det kan rent fak­tisk godt kom­bi­ne­res. Det hand­ler om at gø­re det på en klog må­de. Fle­re eks­per­ter har væ­ret ude og si­ge, at man godt kan kom­bi­ne­re hen­sy­net til bi­o­di­ver­si­tet med pro­duk­tion, så man bå­de sik­rer, at virk­som­he­der­ne får de råva­rer, de har brug for og sam­ti­dig un­der­støt­ter no­get bi­o­di­ver­si­tet.

BI­O­DI­VER­SI­TET OG PRO­DUK­TION

på, om man får til­ret­telagt po­li­tik­ken om­kring bi­o­di­ver­si­te­ten på en må­de, så de virk­som­he­der, der har brug for dansk cer­ti­fi ce­ret træ, ik­ke læn­ge­re kan få det, og for­ret­nings­grund­la­get der­med bli­ver fj er­ner fra dem. Hvis man skal til at hen­te cer­ti­fi ce­ret træ an­dre ste­der, så ko­ster det ik­ke blot fl ere pen­ge, der er og­så et CO2- aft ryk for den øge­de trans­port.

MIN BE­KYM­RING GÅR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.