Mand dig op til et læ­ge­be­søg

BT - - NYHEDER -

KOM­MEN­TAR

Man­de­in­fl uen­za­en har væ­ret hård i år. I hvert fald at døm­me ud fra det uvi­den­ska­be­li­ge ind­tryk på so­ci­a­le me­di­er med ad­skil­li­ge op­slag af den iro­ni­ske ord­lyd, når vi buk­ker un­der for fy­sisk elen­dig­hed. In­fl uen­za, der i klyn­ken­de selv­med­li­den­hed slår så hårdt, at vi er dø­den nær og næp­pe rej­ser os fra sen­gen igen.

PA­NE­LET Må­ske på hø­je tid at slå for­kø­lel­ses­klyn­ken ned med en tavs Strepsils og for­sø­ge at skrue op for fø­lek­nap­pen.

JEG ER PÅ vej ud på den an­den si­de eft er en uges dræ­ber­for­kø­lel­se, som ko­ste­de en halv sy­ge­dag fra ta­sta­tu­ret, og som i hy­po­kon­drisk tan­ke kun­ne slå ele­fan­ter ihjel. Sta­dig lidt øm i hal­sen, men langt fra nok til at mel­de for­fald på cho­ko­la­de­fa­brik­ken. Selv­om det åben­bart er ty­pisk det, mænd gør, når de er fy­sisk sy­ge og kan mær­ke, den er til­pas gal: » Hej chef, jeg kan ik­ke kom­me på ar­bej­de i dag. « HVIS DE HAR ondt i psy­ken er det straks en an­den sag. Så kan mænd ik­ke fi nde ud af at si­ge fra el­ler re­a­ge­re. Åben­bart. De­pres­sion, angst og stress er for­be­holdt hyste­ri­ske kæl­lin­ger, om man så må si­ge. El­ler så­dan kun­ne det se ud i bå­de mænds op­fat­tel­se og de of­fi ci­el­le sta­ti­stik­ker. JO, JO, EN 50+ ry­ger som mig, der godt nok mo­tio­ne­rer på no­gen­lun­de fast ba­sis, kan sag­tens fi nde ind un­der dy­nen, når in­fl uen­za­en gør mig ukamp­dyg­tig, men hvis jeg hav­de væ­ret så pri­vil­e­ge­ret, som så man­ge er det i dag på ar­bejds­plad­sen med en sund­heds­for­sik­ring, har jeg og mi­ne køns­fæl­ler over­or­dent­lig svært ved at ban­ke på hos chefen og be­de om fri og ak­ti­ve­re for­sik­rin­gen til brug hos ek­sem­pel­vis en psy­ko­log. End ik­ke et be­søg hos den prak­ti­se­ren­de læ­ge kan vi man­de os op til, hvis det dre­jer sig om ondt i sjæ­len. At ta­le med en kol­le­ga el­ler for den sags skyld en nær ven om, at vi er ved at gå til i stress el­ler pa­ni­kangst over en kø­re­tur over Sto­re­bælts­bro­en el­ler i den dur, er no­get nær ude­luk­ket. Psy­ki­ske pro­ble­mer er pin­li­ge. Ta­bu. Dem hol­der vi for os selv. Selv­me­di­ci­ne­rer med al­ko­hol, iso­la­tion, tavs­hed, el­ler hvad vi nu måt­te fi nde lin­dren­de og an­svars­fra­skri­ven­de i si­tu­a­tio­nen. I TORS­DAGS OF­FENT­LIG­GJOR­DE Forum for Mænds Sund­hed en stør­re in­ter­viewun­der­sø­gel­se med 50 mænd fra dan­ske virk­som­he­der, blandt an­dre Vest­as og Ar­la Kurt Las­sen, Fle­re kom­mu­ner tæn­ker ud af bok­sen, når det hand­ler om at få job­pa­ra­te fl ygt­nin­ge i job. Hvil­ken eff ekt har de an­der­le­des til­tag? samt to job­cen­tre i Kø­ben­havn. Den kon­klu­de­rer, at mænd gan­ske en­kelt sav­ner et sprog til at adres­se­re psy­ki­ske pro­ble­mer. At de ik­ke kan ar­ti­ku­le­re sig i den kon­tekst. Og så mang­ler de folk at for­mu­le­re den til. De har svært ved at ta­le med de­res part­ner el­ler ven­ner om ondt i psy­ken, dit­to med ar­bejds­gi­ve­ren, så de kan kom­me af sted til en psy­ko­log, og for­sø­ger de sig en­de­lig hos den pri­vat­prak­ti­se­ren­de læ­ge, har dok­to­ren no­to­risk travlt og ik­ke tid til at fam­le for me­get eft er det uud­tal­te. IFØL­GE TAL­LE­NE LI­DER dob­belt så man­ge kvin­der af de­pres­sion, men det sy­nes lo­gisk, for­di de re­a­ge­rer og går til læ­gen. Så­le­des bli­ver tre gan­ge så man­ge kvin­der som mænd hen­vist til psy­ko­log fra læ­gen. Mæn­de­ne be­går til gen­gæld tre til fem gan­ge fl ere selv­mord end kvin­der, så og­så det tal ty­der på, at mænd ik­ke får greb om pro­ble­mer­ne. Må­ske på ti­de at slå for­kø­lel­ses­klyn­ken ned med en Strepsils og skrue op for fø­lek­nap­pen. Ran­ge­re ondt i fø­lel­ser­ne over for­kø­lel­ser­ne. Tjek­ke sund­heds­for­sik­rin­gen, snak­ke med en hyste­risk kæl­ling el­ler man­de sig op til et læ­ge­be­søg...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.