Dyr­by stift er fi rma eft er nø­gen­bil­le­der

BT - - NYHEDER -

JOBNYT TV2s tid­li­ge­re nyheds­di­rek­tør Mi­cha­el Dyr­by valg­te i novem­ber at fra­træ­de sin top­stil­ling eft er en skan­da­le, der in­vol­ve­re­de ut­ro­skab, sms’er og nø­gen­bil­le­der. Nu har me­di­e­man­den få­et nyt job. Det op­ly­ser han selv på Twit­ter:

Mi­cha­el Dyr­by har stift et sit eget fi rma Dyr­by& Mo­re, men skal nu og­så væ­re pro­du­cent på ’ Ope­ra­tion X’, der pro­du­ce­res af sel­ska­bet Monday Me­dia, som og­så står bag pro­gram­mer som ’ Køb­mænd på 1. klas­se’ og ’ Pend­ler­kids’.

Mi­cha­el Dyr­by kom for al­vor i væl­ten i novem­ber sid­ste år, da han i en pres­se­med­del­el­se for­tal­te, at han måt­te op­si­ge sin stil­ling eft er ’ en kortva­rig aff ære’. I pres­se­med­del­el­sen for­tal­te han, at der i for­bin­del­se med aff æren hav­de væ­ret ’ ud­veks­let kom­pro­mit­te­ren­de ma­te­ri­a­le’ som kun­ne ud­nyt­tes.

Det kom se­ne­re frem, at det ’ kom- pro­mit­te­ren­de ma­te­ri­a­le’ var sms’er og nø­gen­bil­le­der, som skul­le ha­ve væ­ret i om­løb blandt jour­na­li­ster i no­gen tid - og­så på Dyr­bys egen ar­bejds­plads TV2.

Kvin­den, som den tid­li­ge­re ny- heds­di­rek­tør hav­de en aff ære med, skul­le iføl­ge BTs op­lys­nin­ger væ­re en 44- årig kvin­de­lig sko­le­læ­rer, som han an­gi­ve­ligt var kom­met i kon­takt med på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.