Kultur Tom, Bi­er og pig

BT - - NYHEDER -

STJER­NESKUD

Be­gyn­der vi ved be­gyn­del­sen, blev den lil­le Tom født ind i det ab­so­lut bed­re bor­ger­skab i Eng­land, hvor så­vel Wim­b­ledon som Ox­ford var hans hjem­me­ba­ne. Som 13årig blev han kostsko­led­reng på Eton Col­le­ge, en af de mest eks­klu­si­ve pri­vatsko­ler. Film­s­kurk og tv- helt Det kun­ne der væ­re kom­met en rig­tig for­kælet over­klas­se­møgun­ge ud af. Men det gjor­de der ik­ke. I ste­det be­teg­nes Tom Hid­dle­ston i stort set al­le skri­ve­ri­er på net­tet som det sø­de­ste, mest en­ga­ge­re­de, in­ter­es­se­re­de, in­tel­li­gen­te, ge­ne­rø­se, hø­fl ige, ga­lan­te, jord­bund­ne og imø­de­kom­men­de men­ne­ske, som så­vel mænd som kvin­der no­gen­sin­de har mødt.

Det var fra sin mor, han fi k in­ter­es­sen for sku­e­spil . Da han eft er Eton fort­sat­te stu­di­er­ne på det li­ge­så pre­sti­ge­fyld­te Cam­brid­ge uni­ver­si­tet, fi k han for al­vor blod på tan­den, da han op­t­rå­d­te i op­sæt­nin­gen af klas­si­ke­ren ’ Omstig­ning til Pa­ra­dis’.

Fo­re­stil­lin­gen gav og­så bran­chen blod på tan­den. Knap var han kom­met af sce­nen, før en agent stod klar til at skri­ve kon­trakt med ham.

Kig­ger man ned over Tom Hid­dle­stons cv, er det no­get af en blan­det land­han­del, der ken­de­teg­ner især hans tid­li­ge kar­ri­e­re, hvor te­a­tret sy­nes at ha­ve gi­vet det stør­ste ud­byt­te og hans før­ste – af man­ge – pre­sti­ge­ful­de pri­ser.

An­der­le­des teg­ner bil­le­det sig på tv og fi lmsi­den, hvor han har spil­let med i ho­spi­tals- dra­ma- se­ri­en ’ Casu­alty’ og væ­ret Wal­lan­ders si­deki­ck i BBCs en­gel­ske ud­ga­ve af den sven­ske tv- se­rie.

Men det var i 2011, at Hid­dle­ston- stormen be­gynd­te at ta­ge til. Her fi k han rol­len som Thors on­de bror Loki, og med den blev dø­ren blæst ind til det kult - uni­vers, som teg­ne­se­ri­er er. Da Tom Hid­dle­ston uven­tet duk­ke­de op på den in­ter­na­tio­na­le Co­mic- Con mes­se i San Die­go, var der ad­skil­li­ge blandt de 7.000 skri­gen­de og hyste­ri­ske fans, der knæ­le­de for­an ham.

Med den­ne so­li­de blo­ck­bu­ster i bag­ga­gen har Tom Hid­dle­ston si­den kun­net væl­ge og vra­ge mel­lem rol­ler­ne, og har – tak­ket væ­ret sit ud­se­en­de og sin klas­si­ske en­gel­ske ele­gan­ce – ud­vik­let sig til at væ­re en af få, der ube­svæ­ret kan smy­ge sig ind i alt fra en Woo­dy Al­len- fi lm til en su­per­hel­te­fi lm, fra en vam­py­r­fi lm til en bi­o­gra­fi sk fi lm om co­un­trysan­ge­ren Hank Wil­li­ams. Over­ra­sken­de suc­ces » Alt, hvad der er sket for mig de se­ne­ste år, har over­gå­et en­hver tæn­ke­lig for­vent­ning, jeg måt­te ha­ve haft , « sag­de han i et in­ter­view med The Te­le­graph.

Si­den er ’ Nat­por­ti­e­ren’ kom­met til, og har ik­ke gjort hyste­ri­et min­dre. For med Sus­an­ne Bi­ers fi lma­ti­se­ring af den klas­si­ske Jo­hn Le Car­re ro­man, er sti­men af kvin­der i den grad ba­re vok­set og vok­set. Og ma­ga­si­ner og dag­bla­de prø­ver at over­gå hin­an­den i kre­a­ti­ve må­der at fyl­de si­der­ne med Tom Hid­dle­ston. ’ 14 grun­de til, at vi al­le er vil­de med Tom Hid­dle­ston li­ge nu’ hed en over­skrift i sid­ste uge. En an­den ’ 16 grun­de til, at Tom Hid­dle­ston vil­le væ­re den per­fek­te æg­te­mand – men stil jer op i kø­en eft er mig, da­mer’.

Ba­re for god or­dens skyld: han er af­sat til an­den si­de og har i fl ere år væ­ret kæ­re­ste med den 27- åri­ge ame­ri­kan­ske san­ger og sku­e­spil­ler Eliza­beth Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.