Bra­si­li­ens jern­la­dy tæt på rigs­rets­sag

BT - - NYHEDER -

KOR­RUP­TION Et stort fl er­tal af med­lem­mer­ne i un­der­hu­set i Bra­si­li­en stem­te nat­ten til mandag dansk tid for, at lan­dets skan­da­le ram­te præ­si­dent, Dil­ma Rous­seff , skal stil­les for en rigs­ret. Re­sul­ta­tet fi k ad­skil­li­ge med­lem­mer af un­der­hu­set til at bry­de ud i ju­bel iføl­ge The Gu­ar­di­an. Mens an­dre be­skyld­te hen­des po­li­ti­ske mod­stan­de­re for at væ­re kup­ma­ge­re.

Der­med sen­des sa­gen nu vi­de­re til se­na­tet, der er over­hu­set i den bra­si­li­an­ske kon­gres.

Men hvem er den­ne 68- åri­ge Dil­ma Rous­seff , som er an­kla­get for op til val­get i 2014 at ha­ve ma­ni­p­u­le­ret med det bra­si­li­an­ske stats­bud­get? Suc­ces i er­hvervs­li­vet Hun vok­se­de op i en mid­delklas­se­fa­mi­lie med en bul­garsk far, der hav­de suc­ces i er­hvervs­li­vet.

Som ung stu­de­ren­de gik hun med i en un­der­grunds­be­væ­gel­se, der be­kæm­pe­de mi­li­tær­dik­ta­tu­ret, som re­ge­re­de fra 1964 til 1985.

Hun blev ud­dan­net øko­nom og ind­led­te sit po­li­ti­ske liv med en frem­gangs­rig kar­ri­e­re som em­beds­mand i re­ge­rings­kon­to­rer­ne i ho­ved­sta­den Bra­si­lia, hvor hun i fem år var stabs­chef for den tid­li­ge­re præ­si­dent Lu­iz Lu­la da Silva. Øko­no­misk op­sving Rous­seff ind­led­te sin før­ste præ­si­dent­pe­ri­o­de på ryg­gen af et øko- no­misk op­sving, men i takt med, at Bra­si­li­ens øko­no­mi har be­væ­get sig fra op­sving mod re­ces­sion, er hen­des po­pu­la­ri­tet fal­det.

Bra­si­li­ens før­ste kvin­de­li­ge præ­si­dent har på det se­ne­ste skabt rø­re i det sy­da­me­ri­kan­ske land, hvor ’ jern­la­dy­en’ el­lers tid­li­ge­re nød stor op­bak­ning. Sym­pa­tien tip­per Dag­ligt har et stort an­tal af de­mon­stran­ter råbt på hen­des af­gang, men og­så støt­ter af præ­si­den­ten har væ­ret på ga­den for at vi­se de­res støt­te til Rous­seff .

Nu er sym­pa­tien dog for al­vor ved at tip­pe - og ik­ke til præ­si­den­tens for­del.

Hen­des op­bak­ning er fal­det fra 80 til 10 pro­cent, si­den hun før­ste gang blev valgt, og hun måt­te fredag drop­pe at for­sva­re sig selv i en tv- ta­le. Hen­des par­ti­for­mand Jo­se Gu­i­ma­ra­es un­der­stre­ger, at par­ti­et fort­sat vil ar­bej­de for at for­hin­dre en rigs­rets­sag.

» Kam­pen fort­sæt­ter nu på ga­den og i se­na­tet, « si­ger han til jour­na­li­ster iføl­ge Reu­ters.

Sa­gen er nu endt i se­na­tet, og hvis et sim­pelt fl er­tal blandt de 81 se­nats­med­lem­mer stem­mer for en rigs­rets­sag mod Rous­seff , vil hun øje­blik­ke­ligt bli­ve sus­pen­de­ret fra præ­si­dent­po­sten, som hun har be­stridt si­den 2010.

Præ­si­den­tens stabs­chef, Jaques Wag­ner, si­ger iføl­ge Reu­ters, at han er over­be­vist om, at se­na­tet ik­ke vil sen­de den 68- åri­ge Dil­ma Rous­seff for en rigs­ret.

Hun af­vi­ser ik­ke be­skyld­nin­ger­ne, der ret­tes mod hen­de, men hen­vi­ser til, at tid­li­ge­re re­ge­rin­ger har be­nyt­tet sig af sam­me frem­gangs­må­de.

Af­stem­nin­gen i se­na­tet ven­tes at fi nde sted i maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.