Knust af Ke­vin

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MAGT­KAMP

Det er helt sik­kert, at Ke­vin Magnus­sen har over­hån­den nu. Det skal han og­så ha­ve. Men det er klart, at når Ke­vin Magnus­sen er den hur­tig­ste af de to, er det og­så ham, tea­met lyt­ter til me­re end den an­den Jo­hn Ni­el­sen Selv­om Ke­vin Magnus­sen og Re­nault hav­de en dår­lig we­e­kend må­lt på dan­ske­rens slut­pla­ce­ring som num­mer 17, har lø­bet i Shang­hai ryk­ket ved magt­ba­lan­cen in­ter­nt i tea­met med de ba­nan- gu­le bi­ler. Her ser Ke­vin Magnus­sen for al­vor ud til at ha­ve sat sig øverst i Re­naults kø­rer­hie­rar­ki, mens kol­le­ga­en, Jo­ly­on Pal­mer, er flø­jet hjem til Lon­don med en nær­mest desil­lu­sio­ne­ret at­ti­tu­de.

Den tid­li­ge­re dan­ske ra­cer­kø­rer Jo­hn Ni­el­sen vur­de­rer, at Ke­vin Magnus­sen li­ge nu står stær­ke­re end sin team­kam­me­rat.

» Det er helt sik­kert, at Ke­vin Magnus­sen har over­hån­den nu. Det skal han og­så ha­ve. Men det er klart, at når Ke­vin Magnus­sen er den hur­tig­ste af de to, er det og­så ham, tea­met lyt­ter til me­re end den an­den, « si­ger Jo­hn Ni­el­sen til BT.

Jo­hn Ni­el­sen me­ner, at Ke­vin Magnus­sens en­gel­ske team­kol­le­ga i øje­blik­ket er pres­set til det yder­ste, hvil­ket gi­ver ud­slag i for­ker­te be­slut­nin­ger ude på ba­nen.

» Pal­mer la­ver man­ge fejl, for­di han er på græn­sen af sin for­må­en, og så går det lang­somt. Så hvad det an­går, går det fint for Ke­vin Magnus­sen, mens Re­nault som team har lek­tier for ef­ter den­ne we­e­kend, « for­tæl­ler han. Mar­kant for­skel For­skel­len mel­lem Ke­vin Magnus­sens og Jo­ly­on Pal­mers præ­sta­tion er og­så ble­vet be­mær­ket i me­di­er som bå­de Au­tosport og Sky Sport.

Her gi­ver Au­tosport ek­sem­pel­vis dan­ske­ren ka­rak­te­ren ni på en ska­la til 10.

» Magnus­sen hav­de ik­ke kørt gen­nem ba­nens sid­ste sving, før sin før­ste om­gang i kva­li­fi­ka­tio­nen, for­di han mis­se­de fre­da­gens træ­ning med et pro­blem i bi­lens ba­ger­ste op­hæng. At han næ­sten kla­re­de den vi­de­re til Q2 var en frem­ra­gen­de ind­sats. Han ( Magnus­sen, red.) kør­te tæt med Eri­cs­sons Sau­ber, ind­til de­res stra­te­gi­er af­veg fra hin­an­den. Magnus­sen gjor­de det for­ment­lig så godt, som man kun­ne for­ven­te i ly­set af Re­naults er­ken­del­se af, at hol­det slet ik­ke har far­ten li­ge nu, « skri­ver Au­tosports eks­pert­kom­men­ta­tor Ben An­der­s­son om dan­ske­rens ind­sats i Ki­na.

Omvendt får Jo­ly­on Pal­mer bund­ka­rak­te­ren tre og hår­de ord med hjem fra Shang­hai.

» Pal­mer nød en me­get me­re pro­blem­fri op­takt end sin team­kam­me­rat, men han kva­li­fi­ce­re­de sig næ­sten et se­kund ef­ter – ufor­stå­en­de over for pro­ble­mer med vej­greb bag­til bå­de fredag og lørdag, som han tro­e­de kom sig af mang­len­de down­for­ce. Han ( Pal­mer, red.) be­skrev sin mang­len­de fart si­den Mel­bour­ne som ’ ka­ta­stro­fal’, og det fort­sat­te i lø­bet, hvor han kør­te hjem på sid­ste­plad­sen. De­butan­ten bør tryk­ke på re­set for at kom­me til­ba­ge på spo­ret. «

Selv­om sæ­so­nen fort­sat er ung, var Jo­ly­on Pal­mers ned­t­ur ud­talt ef­ter lø­bet i Shang­hai, hvor han alt­så fik høvl af sin dan­ske team­kol­le­ga i bå­de kva­li­fi­ka­tion og løb. En hård er­fa­ring Bri­ten kald­te ra­cet for det dår­lig­ste i kar­ri­e­ren.

» Over­ord­net set var det min vær­ste we­e­kend i kar­ri­e­ren som ra­cer­kø­rer. Det var me­get dår­ligt. Det er en god er­fa­ring, men og­så en hård er­fa­ring, for re­sul­ta­tet ser me­get dår­ligt ud. Vi skal kom­me til­ba­ge fra det her og få det til at væ­re brug­bart, « sag­de Jo­ly­on Pal­mer til Au­tosport.

Al­le­re­de lørdag stod fru­stra­tio­nen og­så ma­let i Pal­mers an­sigt, da han ud­tal­te, at Ke­vin Magnus­sens bil kør­te ’ hel­ve­des me­get bed­re’ end hans egen.

Jo­ly­on Pal­mer pe­ger dog og­så på, at han som de­butant har en del at læ­re.

» Jeg er sta­dig­væk ved at læ­re. Jeg prø­ver for­skel­li­ge stra­te­gi­er, jeg kø­rer med tre for­skel­li­ge dæk­ty­per, og jeg læ­rer bi­len at ken­de. Der er po­si­ti­ve mo­men­ter, men vo­res fart er for dår­lig, og det er det, re­sul­ta­tet af­hæn­ger af i sid­ste en­de, « sag­de den un­ge eng­læn­der.

Man skal dog væ­re på­pas­se­lig med at kon­klu­de­re alt for me­get så tid­ligt i sæ­so­nen. Det me­ner den man­ge­åri­ge Formel 1- jour­na­list Joe Saward.

» Ke­vin har ind­til nu væ­ret me­get uhel­dig, og tin­ge­ne er vir­ke­lig ik­ke gå­et hans vej. Jeg tal­te med Re­naults folk søn­dag, og de er me­get gla­de for ham, « si­ger Saward til BT og fort­sæt­ter:

» Jeg tror dog, at folk un­der­vur­de­rer Jo­ly­on Pal­mer i for­hold til, hvor god han egent­lig er. Men hvem, der har over­ta­get, er for tid­ligt at si­ge. Ke­vin har me­re er­fa­ring, selv­om det er læn­ge­re si­den. Man kan ana­ly­se­re det, men jeg tror, der går tre til fi­re løb, før vi kan se et møn­ster, for det har end­nu ik­ke rig­tigt vist sig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.