Ba­re ro­lig, Barca... I vin­der al­li­ge­vel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STA­DIG FA­VO­RIT­TER

ik­ke af­vi­se, at de kan smi­de fl ere, « si­ger hun.

Men til trods for, at FC Bar­ce­lo­na søn­dag tab­te den tred­je La Li­ga- kamp i streg - for før­ste gang i 13 år - tror de to La Li­ga- eks­per­ter sta­dig­væk på, at det span­ske mester­skab en­der i Ca­ta­lo­ni­en. År­sa­gen til det­te er hver­ken im­po­ne­ren­de spil el­ler strå­len­de en­kelt­mand­s­præ­sta­tio­ner, men der­i­mod at FC Bar­ce­lo­na helt en­kelt har et nem­me­re slut­pro­gram i La Li­ga end de to for­føl­ge­re, At­léti­co Madrid og Re­al Madrid, der ved si­den af den hjem­li­ge tur­ne­ring og­så har to Cham­pions Le­ague- se­mi­fi na­ler at se til.

» Bar­ce­lo­na har det nem­me­ste slut­pro­gram. At­léti­co Madrid har en van­ske­lig ude­kamp mod At­hle­tic Bil­bao, og Re­al Madrid har kam­pe mod Vil­lar­re­al og Va­len­cia. I yder­ste te­o­ri kan man godt fo­re­stil­le sig, at de al­le tre vin­der de­res re­ste­ren­de fem kam­pe, for­di de er så me­get bed­re end de an­dre hold i Spa­ni­en, « vur­de­rer Morten Bruun og til­fø­jer den kends­ger­ning, at FC Bar­ce­lo­na er bed­re ind­byr­des end de­res for­føl­ge­re, og der­for selv kan af­gø­re mester­ska­bet ved at vin­de de re­ste­ren­de fem kam­pe.

Lu­na Chri­sto­fi er, selv­om hun tror på, at Bar­ce­lo­na vin­der mester­ska­bet, me­re på­pas­se­lig med at si­ge, hvem der har det nem­me­ste slut­pro­gram og på­pe­ger de to nedryk­nings­tru­e­de kom­men­de Bar­ce­lo­na­mod­stan­de­re i Gra­na­da og Spor­ting Gi­jon som sto­re prø­vel­ser.

» Re­al Madrid har sam­men med At­léti­co Madrid de svæ­re­ste mod­stan­de­re i At­hle­tic Bil­bao og Vil­lar­re­al. Bar­ce­lo­na skal ik­ke mø­de hold af den ka­li­ber, men de skal så mø­de fl ere nedryk­nings­tru­e­de hold, og jeg ved fak­tisk ik­ke, hvad der er svæ­rest i sid­ste fa­se af en li­ga. Jeg har set så man­ge fod­bold­kam­pe i ti­dens løb, hvor de nedryk­nings­tru­e­de hold er de vær­ste at kom­me op imod. De spil­ler for liv og død, « si­ger Lu­na Chri­sto­fi , der dog ik­ke tror på, at Re­al Madrid sæt­ter fl ere po­int til.

» Re­al Madrid smi­der ik­ke fl ere po­int nu, så godt ken­der jeg dem. De har smidt alt, hvad der skul­le smi­des. « Mes­si hol­der nøg­len Det ene­ste po­si­ti­ve, som FC Bar­ce­lo­na kun­ne ta­ge med sig fra 1- 2- ne­der­la­get til Va­len­cia, er, at Lio­nel Mes­si gen­fandt vej­en til må­let og der­ved brød ud af sin fem kam­pe lan­ge må­ltør­ke – den læng­ste må­l­lø­se perioder for ar­gen­ti­ne­ren i seks år. Med må­let til 1- 2 nå­e­de Bar­ce­lo­nas trold­mand en stærk milepæl, da det var hans mål num­mer 500 i kar­ri­e­ren. Selv­om må­let ik­ke hjalp FC Bar­ce­lo­na til sejr, kan det få stor be­tyd­ning for ca­ta­lo­ni­er­ne. Bå­de Lu­na Chri­sto­fi og Morten Bruun næv­ner nem­lig den lil­le ar­gen­ti­ner, når de skal pe­ge på, hvad der skal sik­re Bar­ce­lo­na mester­ska­bet.

» Det bil­le­de, der har teg­net sig i Bar­ce­lo­na fl ere år nu, er, at når Mes­si ik­ke er på top­pen, har Bar­ce­lo­na det og­så med at ha­ve pro­ble­mer. Det er to ting, som er li­ge­frem pro­por­tio­na­le, « si­ger Lu­na Chri­sto­fi , og den på­stand får op­bak­ning fra Morten Bruun.

» Mes­si vil al­tid væ­re sym­bo­let på en­ten Bar­ce­lo­nas stor­hed el­ler hol­dets fald, for­di så me­get afh æn­ger af ham. Selv­om Lu­is Suárez og Ney­mar i perioder nær­mest har over­strå­let Lio­nel Mes­si i den­ne her sæ­son, har jeg sta­dig for­nem­mel­sen af, at når det vir­ke­lig gæl­der, er det op til Lio­nel Mes­si, « si­ger Morten Bruun For­an­drin­ger uan­set tro­fæan­tal Lu­na Chri­sto­fi vur­de­rer, at Lu­is En­rique er fre­det på træ­ner­po­sten, uan­set om Bar­ce­lo­na smi­der mester­ska­bet el­ler ej. Lu­is En­rique frem­stod el­lers som en pres­set mand eft er Va­len­cia- ne­der­la­get, hvor han gjor­de grin med en jour­na­list, der stil­le­de ham et kri­tisk spørgs­mål.

» Jeg har lagt mær­ke til, at Lu­is En­rique har bidt af jour­na­li­ster­ne på el­lers for­nuf­ti­ge kri­ti­ske spørgs­mål, og det skal han jo ik­ke gø­re, for det er ab­so­lut på sin plads at stil­le ham kri­ti­ske spørgs­mål li­ge nu, « si­ger Lu­na Chri­sto­fi og føl­ger op:

» Jeg tror ik­ke, de rø­rer ved Lu­is En­riques job, selv­om de skul­le ta­be mester­ska­bet. Bar­ce­lo­na har en af de mest be­sin­di­ge le­del­ser i lang tid, og jeg tror, Bar­ce­lo­nas præ­si­dent, Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu, vil træk­ke vej­ret me­get, me­get dybt, hvis de ik­ke vin­der La Li­ga, men det er ik­ke Lu­is En­rique, han vil kap­pe ho­ve­d­et af først. Jeg tror til gen­gæld, der kom­mer til at ske en del æn­drin­ger i trup­pen, uan­set om de vin­der mester­ska­bet el­ler ej. «

Der re­ste­rer fem spil­ler­un­der af La Li­ga. Bar­ce­lo­na kan vin­de, selv­om hol­det skul­le slut­te med sam­me po­in­tan­tal som de to Madrid- hold, da Bar­ce­lo­na er bed­re ind­byr­des end dem beg­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.