Med det umu­li­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

POWERHOUSE ud­hol­den­he­den. René Hol­ten Poul­sen er en træ­nings­narko­man på en mis­sion. Må­let er guld på 1.000- me­te­ren i en­er­ka­jak­ken.

» Det tæn­ker jeg ik­ke så me­get over. Morten Rodtwitt ( den dan­ske OL- chef i Dan­marks Idræts For­bund, red.) hav­de ik­ke lagt det pres på mig, med min­dre han hav­de reg­net med, jeg kun­ne hol­de til det, « ly­der det med en selvsik­ker­hed, der er ble­vet en na­tur­lig føl­ge­s­vend i takt med den sta­bi­le strøm af me­dal­jer fra sto­re mester­ska­ber, som René Hol­ten Poul­sen har ro­et hjem gen­nem en år­ræk­ke. Jan­te­loven over bord Det er en selvsik­ker­hed, som og­så har med­ført en stør­re sult og et am­bi­tions­ni­veau, som for længst har smidt jan­te­loven over bord i Bags­værd Sø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.