’ Gør det ondt? Så har jeg gjort mit ar­bej­de’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - I EN GULDVINDERS FOD­SPOR

’ Du er ik­ke fær­dig!’ Med vægtstan­gen rysten­de over ho­ve­d­et fal­der or­de­ne fra en mu­skel­mas­se en lil­le me­ter væk i ud­kan­ten af mit syns­felt. Hjer­tet pum­per, mu­sik­ken spil­ler fra de ud­le­ve­re­de Skul­lcan­dy hø­re­te­le­fo­ner, og sve­den dryp­per i det slid­te vægt­træ­nings­lo­ka­le i Team Dan­marks Ro­cen­ter. En hæv­ning me­re. Aaa­argh!

Nor­malt er lo­ka­let fyldt med nog­le af Dan­marks mest vel­træ­ne­de at­le­ter, ro­er­ne. I dag er fa­ci­li­te­ter­ne ero­bret af seks jour­na­li­ster fra dansk pres­se på en nå­des­løs mis­sion: 45 mi­nut­ters træ­ning un­der le­del­se af Årets Sport­s­navn og vin­der af BTs Guld i 2015, ka­ja­kro­e­ren René Hol­ten Poul­sen, der er re­ge­ren­de dob­belt ver­dens­me­ster. De frem­mød­te jour­na­li­ster skal mær­ke, hvor­dan en ro­er træ­ner op til et OL. Og det gør de.

» Gør det ondt? Så har jeg gjort mit ar­bej­de, « ly­der det fra den sta­digt me­re næ­ve­nyt­ti­ge ind­pi­sker, der selv kan pra­le af bænkpres helt op i ka­te­go­ri­en 140- 150 ki­lo. Vel­træ­net to­pat­let René Hol­ten Poul­sen er en af Dan­marks mest vel­træ­ne­de at­le­ter og Dan­marks vel nok bed­ste bud på en OL- guldvinder i Rio. Hans hver­dag by­der på træ­ning bå­de til lands i styr­ke­træ­nings­lo­ka­let og til vands i ka­jak­ken. Fle­re gan­ge om da­gen. Det hand­ler om tek­nik, styr­ke og ik­ke mindst ud­hol­den­hed. På man­ge må­der li­ge­som svøm­mer­ne.

Træ­nin­gen be­gyn­der på ro­ma­ski­ner­ne, hvor intensiteten grad­vist skru­es op.

’ Op, op, op’, kom­man­de­rer René Hol­ten Poul­sen, in­den han af­slut­nings­vis sæt­ter sig ved en ma­ski­ne iført je­ans og ud­for­drer til et løb på 500 me­ter. Ik­ke læn­ge­re, for han skul­le jo nø­dig sve­de, som han si­ger no­get i ret­ning af. Ef­ter hvad der vir­ker som en lil­le hånd­fuld ro­tag på ma­ski­nen, er han i mål, og så er det tid til styr­ke­træ­ning i det me­get spartan­ske træ­nings­lo­ka­le.

Til en gang cir­kel­træ­ning OL- sty­le i ek­stra­light- ud­ga­ven, men for dagens del­ta­ge­re en svip­tur til hel­ve­de. Med blandt an­det arm­hæv­nin­ger, bænkpres og squats med vægtstang. Uden pau­ser - fuld ham­mer.

Og så li­ge en tur på madrassen for at run­de af. 50 ma­vebøj­nin­ger, 50 ryg­bøj­nin­ger og slut­te­ligt en om­gang si­de­læns ma­vebøj­nin­ger.

» Lad os si­ge 50. Til hver si­de. Det er så­dan et dej­ligt rundt tal. Kom så « .

To ver­dens­mester­ska­ber og en po­si­tion som OL- me­dal­je­fa­vo­rit er ik­ke let købt. Er man i tvivl, kan man ta­ge et smut for­bi Team Dan­marks Ro­cen­ter i Bags­værd. Jeg er ik­ke i tvivl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.