Mogensen vil til OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OLYM­PISK DRØM

I fe­bru­ar i år be­svi­me­de bad­min­ton- spil­le­ren Car­sten Mogensen, for­di han var ble­vet ramt af en hjer­ne­blød­ning og måt­te ef­ter­føl­gen­de ope­re­res for en ud­pos­ning på en blodå­re i hjer­nen - en så­kaldt an­euris­me. Nu vil han til OL. » Det er et stort øn­ske hos Car­sten Mogensen og hans mak­ker, Mat­hi­as Boe. Men nu skal vi li­ge ta­ge en ting ad gan­gen, « si­ger Bad­min­ton Dan­marks sport­s­chef, Finn TrærupHan­sen.

I før­ste om­gang er Car­sten Mogensen sam­men med double- mak­ke­ren Mat­hi­as Boe til­meldt tur­ne­rin­gen In­do­nesi­an Open.

» Det har vi gjort, for­di Car­sten Mogensen er be­gyndt at træ­ne igen. Men om han kan gen­nem­fø­re en tur­ne­ring, ved vi ik­ke end­nu. Det kan vi først af­gø­re en uges tid før tur­ne­rin­gen, « si­ger Finn TrærupHan­sen, der un­der­stre­ger, at i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion vil Car­sten Mogensen ik­ke kun­ne gen­nem­fø­re så­dan en tur­ne­ring. Et skridt ad gan­gen » Car­sten Mogensen skal ta­ge et skridt ad gan­gen, og så må vi se, hvor­dan det går. I øje­blik­ket kan han træ­ne 45 mi­nut­ter ad gan­gen, og det er jo et stort skridt fremad i for­hold til, da vi stod i Rusland for små to må­ne­der si­den. Men Car­sten Mogensen bli­ver sta­dig me­get træt, og der ven­ter sta­dig et stort genop­træ­nings­ar­bej­de, « si­ger Finn Trærup- Han­sen, der igen og igen slår fast, at Car­sten Mogensen skal ta­ge det he­le skridt for skridt, og at tin­ge­ne må ta­ge den tid, de ta­ger.

» Nu ser vi frem mod In­do­nesi­an Open, og så må vi se, om vi kom­mer frem til, at det skal væ­re et af­bud, el­ler om Car­sten Mogensen sam­men med Mat­hi­as Boe kan gen­nem­fø­re tur­ne­rin­gen på et lavt ni­veau el­ler på et højt ni­veau, « si­ger Finn Trærup- Han­sen.

32- åri­ge Car­sten Mogensen og hans tre år æl­dre double- mak­ker vandt ved OL i Lon­don sølv i her­redoub­le. I øje­blik­ket kan han træ­ne 45 mi­nut­ter ad gan­gen, og det er jo et stort skridt fremad i for­hold til, da vi stod i Rusland for små to må­ne­der si­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.