DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der sid­der en tip­per et el­ler an­det sted i lan­det og jub­ler igen­nem i dis­se da­ge.

For ved­kom­men­de for­må­e­de nem­lig at ud­lø­se mil­li­onga­ran­tien på Tips 13 lørdag på en kupon, som el­lers var me­re el­ler min­dre blot­tet for over­ra­skel­ser.

Kupo­nens stør­ste fa­vo­rit Man­che­ster Uni­ted vandt nem­lig, og sam­men med Burn­ley var det de to sik­re hol­de­punk­ter for den dyg­ti­ge tip­per, som hav­de spil­let et ma­te­ma­tisk sy­stem for 3.072 kro­ner.

Der­u­d­over hav­de ved­kom­men­de 10 halv­gar­de­rin­ger, og der­for var de man­ge kryd­ser rent guf - da det som re­gel er med til at sen­de præ­mi­er­ne i vej­ret.

Med de man­ge føl­ge­præ­mi­er end­te ge­vin­sten i alt med at bli­ve på 1.126.719 kro­ner, da der og­så var 12 gan­ge 12 rig­ti­ge på sy­ste­met og he­le 210 ræk­ker med 10 rig­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.