1,83

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Las Pal­mas er godt kø­ren­de for ti­den. Trup­pen er stort set ska­des­fri, og ene­ste ne­der­lag i de se­ne­ste ot­te kam­pe var et uhel­digt et af slagsen til Re­al Madrid. Spil­let er og­så godt, og hol­det er nu me­re el­ler min­dre sik­ret imod nedryk­ning. Be­tis kom­mer og­så fra et fi nt re­sul­tat ude mod Cel­ta, men har el­lers ik­ke im­po­ne­ret i den­ne sæ­son og hjem­me har man blot vun­det fi re gan­ge ind­til vi­de­re. Spil­le­mæs­sigt vir­ker de hel­ler ik­ke på sam­me ni­veau som de fl yven­de op­ryk­ke­re net­op nu, og der­for for­sø­ges her et spil på, at Las Pal­mas ik­ke ta­ber.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.