DE TO TY­PER DRABSMAEND

BT - - NYHEDER -

bli­ver sam­men med ka­e­re­sten. Hvis der er ta­le om til­ba­ge­ven­den­de de­struk­ti­ve hand­lin­ger fra en mand, er mit bed­ste råd at kom­me va­ek i en fart. I prin­cip­pet er dis­se ma­end helt uden­for te­ra­pe­u­tisk ra­ek­ke­vid­de,« si­ger Jørn Beck­man. In­gen em­pa­ti el­ler skyld­fø­lel­se »De stil­le ek­si­sten­ser er i sa­gens natur umu­li­ge at spot­te, så er det let­te­re med psy­ko­pa­ter­ne,« si­ger Per Kan­ding:

»De har in­gen em­pa­ti el­ler skyld­fø­lel­se. Det er al­tid dem der har ret, og re­sten af ver­den der ta­ger fejl. Den ty­pe kan va­e­re me­get vol­de­lig, og kan sag­tens be­gå hu­str­ud­rab, el­ler bli­ve se­ri­e­mor­de­re for den sags skyld. Det er of­te dem, der har haft fra­va­e­ren­de fora­el­dre, el­ler som ik­ke har haft en fa­der­fi­gur i de­res liv, og som må­ske fin­der an­dre me­get ma­skuli­ne ty­per, som rockere, at se op til og som de bli­ver på­vir­ket af,« si­ger Per Kan­ding, der var den sid­ste chef for rej­se­hol­det, da po­li­tiets le­del­se ned­lag­de det le­gen­da­ri­ske ef­ter­forsk­nings­hold i 2003. Hvis ka­e­re­sten ik­ke la­en­ge­re el­sker dem, el­ler hvis der kom­mer en an­den mand ind i bil­le­det, kan det en­de galt for dis­se ma­end. De kan gå di­rek­te fra fru­stra­tion til ag­gres­sion og sprin­ger over den re­flek­te­ren­de pro­ces. De er som tik­ken­de bom­ber og mi­ster kon­trol­len Stil­fa­er­dig In­dad­vendt Har va­e­ret ud­sat for om­sorgs­svigt i barn­dom­men

Er of­te ble­vet mob­bet Bli­ver let ja­loux Er umu­lig at for­ud­si­ge Det blo­di­ge dob­beltdrab på en 23-årig gravid kvin­de og hen­des 35-åri­ge sam­le­ver sid­der sta­dig dybt i be­bo­er­ne i lands­by­en på Lan­geland. Her bo­e­de par­ret ind­til i søn­dags sam­men med kvin­dens seksår­i­ge dat­ter.

Pi­gen blev første­hånds­vid­ne til dob­beltdra­bet, der ske­te, da hen­des far skul­le af­le­ve­re pi­gen hos den 23-åri­ge mor, og på by­ens sko­le, hvor pi­gen hav­de sin dag­li­ge gang, stod Dan­ne­brog i går på halvt til ae­re for det dra­eb­te ka­e­re­ste­par.

I sko­len og bør­ne­ha­ven har la­e­re­re og pa­e­da­go­ger de se­ne­ste da­ge for­søgt at ta­ge hånd om den tragi­ske epi­so­de. Det forta­el­ler bør­ne­ha­ve­l­e­de­ren. Dybt tragisk Hun for­kla­rer, at sko­len og bør­ne­ha­ven til mor­gensang mandag kon­kret Ky­nisk Har mang­len­de ind­le­vel­ses­ev­ne (em­pa­ti)

Sva­ert ved at for­stå an­dre Vol­de­lig Hid­sigt tem­pe­ra­ment Har haft fra­va­e­ren­de fora­el­dre Mang­ler en fa­der­fi­gur I tvivl om sin egen iden­ti­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.