’Sa­et­ter si­ne spor i bør­ne­ne’

BT - - NYHEDER -

DOB­BELTDRA­BET for­tal­te bør­ne­ne, at en fora­el­der og hen­des ka­e­re­ste var ble­vet skudt og dra­ebt, og ger­nings­man­den var an­holdt.

»Det er dybt tragisk, og vi er et helt lo­kal­sam­fund, der er ramt af sorg. Det sa­et­ter selv­føl­ge­lig og­så si­ne spor i bør­ne­ne. An­der­le­des sorg Men det er vig­tigt at for­stå, at børns sorg er an­der­le­des end voks­ne, og nog­le børn har må­ske slet ik­ke be­hov for at ta­le om, hvad der er sket. Børn er go­de til at gå ind og ud af sorg, men de min­dre børn spør­ger of­te me­get kon­kret ind til dø­den, f.eks. hvor man er hen­ne, når man er død. Der prø­ver vi så vidt mu­ligt at ta­ge de­res spørgs­mål al­vor­ligt og va­e­re ae­r­li­ge over for dem,« si­ger hun og til­fø­jer:

»Sam­ti­dig skal vi og­så gø­re det klart for bør­ne­ne, at li­vet går vi­de­re. Men vi har skrift­ligt ori­en­te­ret fora­el­dre­ne om, hvad vi har for­talt bør­ne­ne, og hvad de skal va­e­re op­ma­er­k­som­me på af re­ak­tio­ner de na­e­ste da­ge og uger. Det kan va­e­re bør­ne­ne bli­ver ang­ste el­ler aen­drer op­før­sel, og så skal vi selv­føl­ge­lig ta­ge hånd om det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.