Stil­lads kol­lap­se­de for­an bør­ne­ha­vebørn

BT - - NYHEDER -

STILLADSSTYRT fra hjem­met ved DR-by­en.

Med hja­elp fra Mo­ni­ca og de man­ge an­dre for­bi­pas­se­ren­de lyk­ke­des det hel­dig­vis pa­e­da­go­ger­ne at få bragt si­tu­a­tio­nen un­der kon­trol og få styr på bør­ne­ne.

»Jeg gik vi­de­re og fulg­te grup­pen af bør­ne­ha­vebørn for­bi vol­de­ne,« si­ger Mo­ni­ca So­fie Vil­lau­me, som ik­ke fik spurgt pa­e­da­go­ger­ne om, hvil­ken bør­ne­ha­ve, det var.

Hun var på vej til bør­ne-fy­si­o­te­ra­pi på Øster­bro med sin dat­ter Isa­bel­le på halvan­det år, men hun valg­te at ta­ge hjem ef­ter op­le­vel­sen.

»Isa­bel­le blev vir­ke­lig for­s­kra­ek­ket, og det sam­me gjor­de jeg,« si­ger Mo­ni­ca So­fie Vil­lau­me.

Al­le­re­de før, stil­lad­set va­el­te­de med et ka­em­pe brag, hav­de hun ta­enkt den tan­ke, at det hår­de bla­e­se­vejr kun­ne va­e­re far­ligt at va­e­re ude i.

»Jeg sy­nes ik­ke sik­ker­he­den er høj nok om­kring de stil­lad­ser. De bur­de va­e­re sat bed­re fast, så de kan stå imod, når det stormer. Det er jo sket fle­re gan­ge før,« på­pe­ger hun.

Iføl­ge Kø­ben­havns Po­li­ti va­el­te­de halv­de­len af det sto­re stil­lads.

»Hel­dig­vis blev in­gen men­ne­sker ramt af stil­lad­set, der dog va­el­te­de ned over en par­ke­ret bil. Hel­dig­vis be­fandt der sig in­gen men­ne­sker i den ram­te bil,« op­ly­ser vagt­chef Henrik Blix til BT.

Po­li­ti­et har straks kon­tak­tet stil­lads­fir­ma­et, li­ge­som og­så Ar­bejds­til­sy­net er ble­vet til­kaldt for at fast­slå, om stil­lad­set var for­svar­ligt fast­gjort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.