Pia K. skuf­fet over Jo­han­ne-an­greb

BT - - NYHEDER -

HYK­LE­RI-AN­KLA­GE Pia Kja­ers­gaard (DF) er dybt be­styr­tet over, at En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen an­gri­ber hen­de på sin Fa­ce­book­pro­fil. »Hun kan ik­ke va­e­re sig selv be­kendt ved at skri­ve så­dan et surt op­slag. Sik­ke en par­ty­kil­ler. Hold da op, det var da ut­ro­ligt,« er ba­re et par af ud­bru­de­ne fra Pia Kja­ers­gaard oven på en hef­tig kri­tik fra En­heds­li­stens front­fi­gur.

Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen har har­ce­le­ret over, at Pia Kja­ers­gaard i sin rol­le som Fol­ke­tin­gets for­mand holdt en ta­le søn­dag til 2200 nye dan­ske­re, der var på Chri­sti­ans­borg for at fejre, at de var ble­vet til­delt stats­bor­ger­skab. Hun kal­der ta­len for en ’hyk­le­risk vel­komst’.

»Pia Kja­ers­gaard holdt vel­komst­ta­len til fa­el­les­ar­ran­ge­men­tet, der blev af­holdt i et stort telt i In­dre Slots­gård. Hun lag­de va­egt på, at det er en stor ae­re at bli­ve dansk stats­bor­ger, og at det er no­get, man skal Hun kan da ik­ke va­e­re sig selv be­kendt ved at skri­ve så­dan et surt op­slag. Sik­ke en par­ty­kil­ler. gø­re sig fortjent til. Imens krum­me­de jeg mi­ne ta­e­er,« skri­ver hun blandt an­det. Ta­ler på Fol­ke­tin­gets veg­ne Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen er vred over, at Dansk Fol­ke­par­ti, som Pia Kja­ers­gaard i man­ge år var for­mand for, har stemt imod hver gang Fol­ke­tin­get har skul­let god­ken­de stats­bor­ger­skab til nye dan­ske­re. Hun for­står ik­ke, hvor­dan DF-eren så sam­ti­dig kan by­de dem vel­kom­men i en ta­le. Men det er Pia Kja­ers­gaard helt ufor­stå­en­de over for.

»Det er for­di, hun ik­ke ved, hvad det in­de­ba­e­rer at va­e­re Fol­ke­tin­gets for­mand. Selv­føl­ge­lig skal jeg ta­le på he­le Fol­ke­tin­gets veg­ne. Jeg er for­mand, og det er mit ar­bej­de,« si­ger hun til BT.

Hun for­står ik­ke mod­sa­et­nin­gen mel­lem, hvad Dansk Fol­ke­par­ti stem­mer, og hvad hun skal i sin rol­le som for­mand for Fol­ke­tin­get.

»Det er rig­tigt, at vi har stemt imod stats­bor­ger­skab, og det står jeg 100 pro­cent ved. Det skyl­des, at vi stem­mer om al­le nav­ne sam­let og ik­ke kan pil­le dem ud, som er i PETs sø­ge­lys el­ler som sø­ger om dis­pen­sa­tion til at få stats­bor­ger­skab.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.