Roskil­de Banks di­rek­tør: Jeg var på vej ud

BT - - NYHEDER -

RETSSAG Den tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Roskil­de Bank var ik­ke så dybt ne­de i ud­lå­net op til ban­kens krak i 2007. Det for­tal­te han i går i Østre Lands­ret i sa­gen, hvor han, den tid­li­ge­re le­del­se og re­vi­sions­hu­set EY er af­kra­e­vet en mil­li­ard kro­ner i er­stat­ning. De sagsøg­te er un­der an­kla­ge for at ha­ve svig­tet i kre­dit­giv­nin­gen og der­for va­e­re an­svar­li­ge for de sto­re tab, som Fi­nan­si­el Sta­bi­li­tet led ef­ter at ha­ve over­ta­get den krak­ke­de bank.

»Jeg kun­ne va­e­re gå­et på pen­sion i 2004. Så vi var i gang med et ge­ne­ra­tions­skif­te.

Der­for var det vig­tigt for mig at sa­et­te det hold, der skul­le dri­ve ban­ken vi­de­re, og det var vig­tigt for mig, at mi­ne di­rek­tø­rer stod på eg­ne ben,« si­ger Ni­els Va­len­tin Han­sen i sin for­kla­ring.

Sam­ti­dig sto­le­de Ni­els Va­len­tin Han­sen på si­ne an­sat­te - ik­ke mindst ban­kens di­rek­tør for kre­dit og er­hverv, Al­lan Christensen, for­kla­rer han.

»Jeg sy­nes, at vi hav­de det godt sam­men. Jeg sto­le­de på mi­ne kol­le­ger og blan­de­de mig ik­ke i, hvad de la­ve­de. Vi hav­de det godt og hav­de og­så ak­ti­vi­te­ter sam­men uden for ban­ken, hvor vi hyg­ge­de os.

Vi le­ve­de for den virk­som­hed og brug­te al vo­res tid på den. Vi var fuldt en­ga­ge­re­de i at gø­re det bedst mu­ligt,« si­ger Ni­els Va­len­tin Han­sen om le­der­grup­pen i ban­ken. Vil­le ik­ke blan­de sig for me­get Al­lan Christensen var sam­ti­dig i spil som Ni­els Va­len­tins ef­ter­føl­ger. Og af den grund holdt Ni­els Va­len­tin ek­stra af­stand til hans ar­bej­de.

»Un­der­di­rek­tør Al­lan Christensen skul­le jo va­e­re di­rek­tør ef­ter mig, så der var nok ik­ke en lyst til at vi­se svag­hed over for mig.

Hvis jeg hav­de blan­det mig for me­get, så vil­le det van­ske­lig­gø­re Al­lan Chri­sten­sens ar­bej­de,« si­ger den tid­li­ge­re top­mand i ban­ken.

Sa­gen om Roskil­de Bank ud­lø­ber af dens spek­taku­la­e­re krak i 2008. Ef­ter en ag­gres­siv va­ekst op til fi­nanskri­sen faldt ban­ken fra hin­an­den og ef­ter­lod ak­tio­na­e­rer og ik­ke mindst sta­tens skral­de­sel­skab, Fi­nan­si­el Sta­bi­li­tet, med enor­me tab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.