Godt nyt for gig­tram­te

BT - - NYHEDER -

PO­SI­TIVT før­tids­pen­sion la­ve­re nu, end den var i 90er­ne. Sam­men­lig­net med an­dre dan­ske­re har led­degigt­pa­tien­ter dog sta­dig en va­e­sent­lig for­hø­jet ri­si­ko for lang­va­rigt sy­ge­fra­va­er og før­tids­pen­sion. Vig­tigt med fri­hed i job­bet Un­der­sø­gel­sen, som er et re­sul­tat af et sam­ar­bej­de mel­lem Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Ar­bejds­mil­jø og Rigs­ho­spi­ta­let, Glo­strup, er den før­ste af sin art i Dan­mark og gi­ver helt ny vi­den om ar­bejds­mar­keds­for­hol­de­ne for de per­so­ner, der Vi hav­de for­ven­tet, at led­degigt­pa­tien­ter hav­de hø­je­re ri­si­ko for ar­bejds­løs­hed, men det kan vi ik­ke se, at de har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.