Mary: Mi­ne tvil­lin­ger må ik­ke bli­ve voks­ne

BT - - NYHEDER -

MO­DER­ROL­LEN og fik en helt spe­ci­el ta­le med på vej­en, forta­el­ler Kron­prin­ses­sen i et stort in­ter­view med Eu­rowo­man. Kan ik­ke stop­pe ti­den Med al­vor i stem­men sag­de hun li­geud til si­ne børn, at de ba­re hav­de at ny­de fød­sels­da­gen, for det vil­le bli­ve den sid­ste.

»Jeg vil ik­ke ha­ve, at I får fle­re fød­sels­da­ge, for I skal ik­ke bli­ve stør­re. Så­dan er det.’ Og så så de helt fortviv­le­de på mig og sag­de: ’Nej, mor, det skal vi. Vi SKAL bli­ve stør­re!’ Man kan se, at de ger­ne vil kun­ne al­le de ting, som de­res sto­re­sø­ster og sto­re­bror kan. Og selv om jeg nog­le gan­ge selv ger­ne li­ge vil tryk­ke på pau­sek­nap­pen, kan man jo ik­ke stop­pe ti­den,« si­ger Mary i in­ter­viewet om dét, der er mødres evige di­lem­ma.

I in­ter­viewet forta­el­ler Mary og­så om al­tid at ha­ve drømt om at få børn, og om at va­e­re op­ma­er­k­som på, hvor­dan hun bedst kan støt­te dem og sam­ti­dig la­e­re dem at stå på eg­ne ben og tro på sig selv. Bør­ne­nes plads lig­ger fast »Man skal gea­re dem alt, man kan, så de kan for­me sig selv, va­e­re sig selv og le­ve de­res liv fuldt ud. Og det be­ty­der og­så at gi­ve slip. Men et skridt ad gan­gen, ha ha,« si­ger Kron­prin­ses­sen i Eu­rowo­mans eks­klu­si­ve in­ter­view, som er gi­vet i an­led­ning af den sto­re in­ter­na­tio­na­le li­ge­stil­lings-kon­fe­ren­ce kon­fe­ren­ce ’Wo­men De­li­ver’, som Mary er va­ert for i den kom­men­de må­ned. Det er et em­ne Kron­prin­ses­se Mary har stor fo­kus på.

»I år 2030 vil mi­ne børn va­e­re myn­di­ge. For de­res og mil­li­ar­der af an­dre un­ge men­ne­skers skyld må vi be­stra­e­be os på at ska­be en ver­den, hvor en pi­ge har sam­me chan­ce for at over­le­ve og tri­ves som en dreng,« sag­de hun bl.a. i en ta­le for et par år si­den

Men at hen­des eg­ne fi­re ik­ke er, og al­drig bli­ver li­ge, ved hun og­så. For ter­nin­ger­ne er for la­engst ka­stet for den første­fød­te prins Chri­sti­an. Og for Isa­bel­la på ot­te og Vin­cent og Jo­sep­hine på fem, lig­ger de­res plads i det roy­a­le hie­rar­ki og­så fast.

Al­li­ge­vel er det hen­des drøm, at de får ’fri­hed til at va­el­ge og va­e­re sig selv’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.