Nej, re­st­ga­el­den står i vej­en for la­ve tak­ster

BT - - DEBAT -

KRI­STI­AN PI­HL LORENTZEN

folk øn­sker, bro­en skal bli­ve gra­tis, men det tror jeg ik­ke, den bli­ver. For når re­st­ga­el­den på de 23 mil­li­ar­der, som bro­en ko­ste­de, er be­talt, vil der sta­dig va­e­re en va­rig år­lig ved­li­ge­hol­del­ses­ud­gift på mindst en halv mil­li­ard kro­ner. Der­for er det me­get us­and­syn­ligt, det bli­ver gra­tis at pas­se­re Sto­re­ba­elts­bro­en – hel­ler ik­ke på lang sigt. Men på et tids­punkt kan vi be­gyn­de at se på en grad­vis sa­enk­ning af tak­ster­ne, så vi kom­mer ned på et mar­kant la­ve­re ni­veau. Men det tids­punkt er ik­ke li­ge nu.

JEG FOR­STÅR GODT,

bro­en til­ba­ge­be­talt i 2029. Men de se­ne­ste tal si­ger dog, der er me­re tra­fik over bro­en end for­ven­tet. Så hvis den tra­fi­k­ud­vik­ling fort­sa­et­ter, er bro­en be­talt til­ba­ge tid­li­ge­re. Det er po­si­tivt og et ud­tryk for, at Dan­mark for al­vor har få­et gang i hju­le­ne. Men det får os ik­ke til at fa­re ud og si­ge, nu skal tak­ster­ne ned. Vi er nødt til at va­e­re øko­no­misk an­svar­li­ge og høv­le re­st­ga­el­den af. Dog gla­e­der vi os over, vi har gjort det bil­li­ge­re for pend­ler­ne.

IFØL­GE PROG­NO­SER­NE ER

at byg­ge i 1988 kan slet ik­ke bru­ges til at sam­men­lig­ne med i dag, da pri­sen er langt hø­je­re i nu­ti­dens pen­ge. Der­til kom­mer de ren­ter, der er lø­bet på i de man­ge år. Der er og­så ble­vet truk­ket pen­ge ud af Sto­re­ba­elts­for­bin­del­sen. I 2009 var der f.eks. bredt po­li­tisk fler­tal for at tra­ek­ke ni mia. kro­ner ud og bru­ge dem på in­fra­struk­tur. Og når man tra­ek­ker pen­ge ud, så for­la­en­ges til­ba­ge­be­ta­ling­sti­den.

HVAD STO­RE­BA­ELTS­BRO­EN KO­STE­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.