’ ’

BT - - DEBAT -

over bro­en, er det ty­pisk et ud­tryk for øget ak­ti­vi­tet og va­ekst i sam­fun­det. Hvad end du spør­ger en pri­vat bi­list el­ler en virk­som­hed, så si­ger al­le, de vil­le kø­re me­re over bro­en, hvis ik­ke det var så dyrt. De hø­je tak­ster er der­for en va­ekst­bar­ri­e­re. Vi be­gra­en­ser virk­som­he­der­nes ak­ti­vi­tet på den an­den si­de af ba­el­tet på grund af den om­kost­ning, tak­ster­ne er for virk­som­he­der­ne. Så det er ik­ke kun et spørgs­mål om va­ekst på Vestsjaelland og Fyn, men om va­ekst i he­le Dan­mark. For det vil bli­ve in­ter­es­sant for virk­som­he­der i he­le lan­det at hand­le sam­men, hvis om­kost­nin­ger­ne mind­skes.

NÅR TRA­FIK­KEN STI­GER

va­e­re, hvis vi be­trag­te­de Sto­re­ba­elts­bro­en som et hvil­ket som helst an­det styk­ke mo­tor­vej i lan­det, når den er be­talt til­ba­ge. De hø­je tak­ster er med til at ska­evvri­de Øst- og Vest­dan­mark, og vi skal ha­ve bun­det lan­det sam­men igen. Men vi er og­så re­a­li­sti­ske nok til at se, der skal nog­le pen­ge til at ved­li­ge­hol­de bro­en, men det vil­le va­e­re en helt an­den slags takst end den, man ser i dag, som er holdt kun­stigt op.

DET IDE­EL­LE VIL­LE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.