Uklar­he­der­ne va­erd?

BT - - DEBAT -

Et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get står bag en ud­vi­del­se af den dan­ske krigs­del­ta­gel­se i kam­pen mod ter­r­or­be­va­e­gel­sen Is­la­misk Stat. En­heds­li­sten, Al­ter­na­ti­vet og SF stem­te imod. Hidtil har man­da­tet hand­let om ope­ra­tio­ner i Irak, men det ga­el­der frem­over og­så for en in­ter­na­tio­nal ind­sats i Sy­ri­en. Ar­gu­men­ta­tio­nen min­der om ar­gu­men­ter­ne for dansk del­ta­gel­se i Irak og Af­g­ha­ni­stan, bl.a. ly­der det i be­slut­nings­for­slag 108, at Sy­ri­en ud­gør en trus­sel mod sik­ker­he­den - og­så i Dan­mark. MAN MÅ BE­GYN­DE med at slå fast, at po­li­ti­ker­ne i den­ne sag hav­de et valg mel­lem dår­li­ge valg­mu­lig­he­der. In­gen løs­ning er hver­ken ren, li­ge­til el­ler juri­disk en­kel - med min­dre man va­el­ger ik­ke at gø­re no­get. Men in­gen hand­ling har som be­kendt og­så kon­se­kven­ser. Fo­re­lø­bigt har in­gen hand­ling haft den kon­se­kvens, at mil­li­o­ner af sy­re­re er in­ter­nt for­drev­ne og man­ge har og­så prø­vet at fin­de en vej til Eu­ro­pa. Be­slut­nings­for­sla­get rum­mer åben­ly­se pro­blem­stil­lin­ger. Spørgs­må­let er, om de er al­vor­li­ge nok til at ret­fa­er­dig­gø­re en fort­sa­et­tel­se af ’gør in­gen­ting’-stra­te­gi­en. MAN KAN FREM­HA­E­VE man­ge al­vor­li­ge uklar­he­der, men blandt de va­er­ste er, at det er uklart, hvem Dan­mark skal over­la­de even­tu­elt ero­bret ter­ri­to­ri­um til. Det frem­går at Dan­mark støt­ter ’Sy­ri­ske de­mo­kra­ti­ske styr­ker’. Men det er no­get uklart, hvem de er, og hvor or­ga­ni­se­re­de de er. Der er in­gen ga­ran­ti for, at Dan­mark ik­ke en­der med at støt­te an­dre is­la­mi­ske grup­per. Re­ge­rin­gen kan hel­ler ik­ke ude­luk­ke, at even­tu­el­le til­fan­ge­tag­ne ik­ke ud­le­ve­res til tor­tur, men for­svars­mi­ni­ste­ren for­kla­rer i ste­det, at der er lav sand­syn­lig­hed for til­fan­ge­tag­ne og at de som ud­gangs­punkt vil bli­ve løsladt. Over­dra­gel­se af fan­ger til Irak skal ’som ud­gangs­punkt’ kun ske ef­ter ind­gå­el­se af en af­ta­le - bl.a. om at und­gå tor­tur. Men no­gen ga­ran­ti er det ik­ke. I DET HE­LE ta­get skal man no­te­re sig, at der ik­ke ope­re­res med ga­ran­ti­er el­ler an­den form for an­svar­spå­dra­gen­de sprog­brug. Der ta­les til gen­ga­eld me­get om ud­gangs­punk­ter, hen­sig­ter og in­ten­tio­ner. Og så bru­ges kr­ud­tet på at be­skri­ve ter­r­or­be­va­e­gel­sen Is­la­misk Stats gru­som­he­der. Det er en let for­bed­ret ska­be­lon i for­hold til den, der blev brugt for­ud for kri­ge­ne i Irak og Af­g­ha­ni­stan. DET ER MU­LIGT, at re­ge­rin­gen har en ’bredspek­t­ret og fler­årig stra­te­gi’, som uden­rigs­mi­ni­ste­ren på­pe­ge­de un­der tirs­da­gens be­hand­ling i Fol­ke­tings­sa­len, men den­ne krigs­del­ta­gel­se li­der af be­ty­de­li­ge uklar­he­der og en ska­em­men­de man­gel på en exit-plan. Hvor, hvor­når og hvor­dan slut­ter krigs­del­ta­gel­sen? Nog­le vil ha­ev­de, at sva­ret tid­li­ge­re har va­e­ret: Når den fol­ke­li­ge op­bak­ning er va­ek. Men det kan vi jo ik­ke nød­ven­dig­vis frem­skri­ve til en ukendt frem­tid. DET ER IK­KE no­gen nem be­slut­ning et fler­tal i Fol­ke­tin­get traf tirs­dag den 19. april 2016. Fler­tal­let er ude­ma­er­ket klar over de uklar­he­der og mang­ler, som er på­pe­get her og an­dre ste­der. For de fle­ste af dem hand­ler det om, at det nu er tid til hand­ling, for­di in­gen hand­ling er det va­er­ste af en se­rie dår­li­ge valg­mu­lig­he­der, de hav­de. Men det be­ty­der ik­ke, at de er uden an­svar!

PA­NE­LET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.