Sve­ri­ges prins Carl Phi­lip er ble­vet far

BT - - SUNDHED -

STO­CK­HOLM Sve­ri­ges prin­ses­se So­fia har født et barn på Dan­de­ryds Sy­ge­hus, op­ly­ser hof­fet i Sto­ck­holm iføl­ge nyheds­bu­reau­et TT. Bar­net blev født klok­ken 18.25, hed­der det. Prin­ses­se So­fia blev gift med prins Carl Phi­lip i ju­ni sid­ste år. Fi­re må­ne­der ef­ter bryl­lup­pet med­del­te de, at de ven­te­de et barn.

Bar­net bli­ver kong Carl Gustaf og dron­ning Sil­vi­as fem­te bar­ne­barn.

Det ae­ld­ste bar­ne­barn – og num­mer to i ar­ve­føl­gen ef­ter kron­prin­ses­se Vi­cto­ria, som er gift med prins Da­ni­el, er prin­ses­se Estel­le. Hun blev sto­re­sø­ster i marts, da kron­prin­ses­se Vi­cto­ria og prins Da­ni­el fik de­res an­det barn. ’Et vel­skabt barn’ »Riks­marskal­len har den gla­e­de at med­dele, at H.K.H. prin­ses­se So­fia tirs­dag den 19. april 2016 klok­ken 18.25 fød­te et friskt og vel­skabt barn på Dan­de­ryds Sy­ge­hus. Bå­de mor og barn har det godt,« hed­der det.

Hof­fets in­for­ma­tions­chef, Mar­ga­re­ta Thor­gren, er over for me­di­er­ne hem­me­lig­heds­fuld om, hvil­ket køn det ny­fød­te barn har.

»Det er en op­lys­ning, som vi vil sen­de ud i en pres­se­med­del­el­se,« si­ger hun til TT.

Thor­gren si­ger, at et pres­se­mø­de er plan­lagt ef­ter føds­len, men at det er uklart, hvor­når det skal hol­des.

Prin­ses­se So­fia blev først kendt i of­fent­lig­he­den som So­fia Hel­lq­vist fra Älv­da­len, da hun var en ve­nin­de til prins Carl Phi­lip. Mo­nar­ki i med­vind Prin­ses­sen var dog kendt af man­ge sven­ske­re som del­ta­ger i det skan­da­leom­bru­ste re­a­li­ty-dra­ma ’Pa­ra­di­se Ho­tel’ år 2005.

Par­ret mød­tes ved en frokost hos fa­el­les ven­ner.

Prin­ses­se So­fia er og­så her­tu­gin­de af Värm­land.

Kong Carl Gustaf fyl­der 70 år den 30. april i år.

I den sven­ske be­folk­ning er til­li­den til kon­ge­hu­set på det hø­je­ste ni­veau si­den 2010, vi­ser en ny me­nings­må­ling fra Som-in­sti­tut­tet ved Göte­borgs uni­ver­si­tet.

Iagt­ta­ge­re si­ger, at det sven­ske mo­nar­ki har med­vind på grund af blandt an­det me­gen po­si­tiv op­ma­er­k­som­hed om­kring bryl­lup­per, føds­ler og fød­sels­da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.