24 nu fa­engs­let i lik­vi­de­rings­sag

BT - - NYHEDER -

TREDOB­BELT DRAB Med tirs­da­gens va­re­ta­egts­fa­engs­ling ved Ret­ten på Fre­de­riks­berg af seks drabs­sig­te­de ma­end er an­tal­let af fa­engs­le­de i sa­gen om det tredob­bel­te drab nå­et op på 24. Po­li­ti­et har kaldt dra­be­ne en lik­vi­de­ring. »Vo­res ef­ter­forsk­ning af sa­gen om lik­vi­de­rin­gen har med­ført, at vi nu står med tre sa­ger med sam­let set 24 fa­engs­le­de,« si­ger spe­ci­a­lankla­ger Jakob Buch-Jep­sen fra an­kla­ge­myn­dig­he­den i Kø­ben­havns Po­li­ti, til Ritzau.

De seks ma­end, der er i al­de­ren 22 til 32 år er sig­tet for drab og med­vir­ken til drab på tre ma­end, der blev skudt 11. novem­ber sid­ste år, mens de lå og sov i en lej­lig­hed på Chri­sti­an Paul­sens Vej. Ma­en­de­ne er des­u­den sig­tet for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se.

»Jeg no­te­rer med til­freds­hed, at Ret­ten på Fre­de­riks­berg har an­er­kendt an­kla­ge­myn­dig­he­dens be­vi­ser i sa­gen,« si­ger Jakob Buch-Jep­sen.

På grund af luk­ke­de dø­re i ret­ten øn­sker han ik­ke at gå i de­tal­jer med an­kla­ge­myn­dig­he­dens be­vi­ser. Kr­udt­par­tik­ler på ha­en­der For en af ma­en­de­nes ved­kom­men­de var be­grun­del­sen for va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen, at han var ble­vet an­holdt med kr­udt­par­tik­ler på sig da­gen ef­ter dra­be­ne.

»Jeg vil ik­ke gå i de­tal­jer med det, men han har va­e­ret an­holdt kort tid ef­ter dra­bet, hvor vi fik la­vet en kr­udt­par­ti­kel­test, hvor vi har kon­sta­te­ret nog­le be­la­sten­de kr­udt­par­tik­ler på ha­en­der og ho­ved,« si­ger Jakob Bu­chJep­sen.

Han øn­sker ik­ke at kom­men­te­re, om det er kr­udt­par­tik­ler, der stam­mer fra et af drabs­våb­ne­ne.

De seks ma­end blev tirs­dag fa­engs­let i 23 da­ge frem til 12. maj. De før­ste 13 da­ge skal de til­brin­ge i iso­la­tion.

I sid­ste uge blev to ma­end på 29 og 55 år fa­engs­let i sa­gen. De er sig­tet for at ha­ve solgt et af de vå­ben, der blev brugt ved dra­be­ne, og er li­ge­le­des fa­engs­let frem til sam­me da­to.

Men al­le­re­de i ja­nu­ar fo­re­tog po­li­ti­et i for­bin­del­se med ef­ter­forsk­nin­gen af drabs­sa­gen en lang ra­ek­ke an­hol­del­ser i per­son­kred­sen om­kring de tre dra­eb­te.

Der er rejst til­ta­le mod 16 per­so­ner fra de­res be­kendt­skabs­kreds for over­tra­e­del­ser af straf­fe­lovens vå­ben­pa­ra­graf i pe­ri­o­den fra dra­bet 11. novem­ber og ind­til an­hol­del­ser­ne 6. ja­nu­ar, op­ly­ser ankla­ge­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.