Dansk san­ge­r­in­de syn­ger for to

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske san­ge­r­in­de Fal­lu­lah fik stor op­ma­er­k­som­hed, da hun i 2011 brød igen­nem med po­p­sing­len ’Out of It’, der og­så var som te­ma­sang for tv-se­ri­en ’Lyk­ke’.

Nu har den 31-åri­ge sang­fugl af­slø­ret, at hun gen­nem den se­ne­ste tid har bå­ret rundt på en sød hem­me­lig­hed.

På In­s­ta­gram har ’I Lay My He­ad’-san­ge­r­in­den net­op lagt et bil­le­de ud, hvor hun stolt vi­ser sin gravi­de ma­ve frem. I bil­led­tek­sten skri­ver Fal­lu­lah, at hun ik­ke kan ven­te til, at hen­des kom­men­de barn mel­der sin an­komst se­ne­re i år. ’Tis­ser na­e­sten i buk­ser­ne’ »Jeg syn­ger for to! Jeg er me­get glad, be­gej­stret og tis­ser na­e­sten i buk­ser­ne over, at jeg kan forta­el­le jer, at vi ven­ter et nyt fa­mi­lie­med­lem! Ba­by­en mel­der sin an­komst det­te ef­ter­år. Jeg kan ik­ke ven­te,« skri­ver Fal­lu­lah på In­s­ta­gram.

Fal­lu­lah er me­get pri­vat om­kring sit for­hold til den dan­ske san­ger Tho­mas Holm, som hun har bo­et sam­men med si­den 2009. Par­ret de­ler dog hyp­pigt bil­le­der på de so­ci­a­le me­di­er af de­res fa­el­les hund.

Ved den dan­ske pris­ud­de­ling Da­nish Mu­sic Awards modt­og Fal­lu­lah i 2011 pri­ser­ne ’Årets dan­ske hit’ og ’Årets dan­ske pro­du­cer’ for num­me­ret ’Out of It’. De to pri­ser var dog ik­ke de ene­ste, som san­ge­r­in­den modt­og det år. Fal­lu­lah vandt nem­lig og­så P3 Pri­sen ved P3 Guld, hvor hun sam­ti­dig modt­og en pen­ge­pra­e­mie på 100.000 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.