’Jeg har ik­ke bal­let-sta­tur’

BT - - NYHEDER -

HAEDERSLEGAT For ny­lig ud­del­te prin­ses­se Be­ne­dik­te, dron­ning Mar­gret­he og dron­ning An­ne-Ma­rie en stor hyl­dest og pen­ge­check til ja­zzsan­ge­r­in­den Sin­ne Eeg og bal­let­dan­se­ren An­dreas Kaas gen­nem dron­ning In­grids Haederslegat. Men selv om prin­ses­se Be­ne­dik­te hol­der me­get af bal­let, har hun ik­ke selv gå­et med en drøm i ma­ven om at bli­ve dan­se­rin­de, forta­el­ler hun fra sin lej­lig­hed på Ama­li­en­borg. »Jeg har da få­et bal­le­tun­der­vis­ning som barn, men li­ge­frem at stå derop­pe på sce­nen, det har jeg nu ik­ke haft am­bi­tio­ner om. Og så tror jeg hel­ler ik­ke, at jeg li­ge­frem har den rig­ti­ge sta­tur til det,« si­ger prin­ses­se Be­ne­dik­te med et grin.

Bal­let­ten har va­e­ret en del af tre roy­a­le sø­stres liv si­den barn­dom­men. Det var en stor gla­e­de at fyl­de fem år, for først dér måt­te man kom­me med i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, hu­sker prin­ses­se Be­ne­dik­te, der er den mel­lem­ste i sø­sken­de­flok­ken.

»Den­gang var det jo ik­ke fjern­sy­net, vi kig­ge­de på for at bli­ve un­der­holdt. Det var vo­res lør­dags­for­nø­jel­se at gå i te­a­tret, og det var så vi­dun­der­ligt, kan jeg hu­ske. Det tror jeg og­så, at mi­ne to sø­stre vil va­e­re eni­ge i,« si­ger en smi­len­de prin­ses­se.

Det var hen­des far kong Fre­de­rik den ni­en­de, der fik gla­e­den ved sce­ne­kunst til at spi­re. Han el­ske­de bå­de duf­ten og at­mos­fa­e­ren i te­a­tret og kend­te mu­si­ke­re, dan­se­re og sku­e­spil­le­re i mas­se­vis. Det vak­te prin­ses­se Be­ne­dik­tes nys­ger­rig­hed fra barns­ben – sa­er­ligt i for­hold til bal­let, hvor mu­sik­ken og be­va­e­gel­ser­ne rø­rer hen­de, for­kla­rer hun.

»Ef­ter vi hav­de set en fo­re­stil­ling i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, gik vi hjem og dan­se­de vi­de­re i dag­ligstu­en, og det var her­ligt,« genkal­der den 71-åri­ge prin­ses­se.

Men det blev al­drig til me­re end nys­ger­rig­hed og gla­e­de ved at se på te­a­trets dan­se­rin­der. For iføl­ge prin­ses­se Be­ne­dik­te er en kar­ri­e­re in­den for bal­let lang og hård, og for at bli­ve god skal man be­gyn­de tid­ligt. Dog er gla­e­den ved dan­sen ik­ke fal­met det mind­ste.

»Jeg ny­der me­get at se bal­let, og når jeg har en af­ten fri i Kø­ben­havn, så går jeg me­get ger­ne i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter,« forta­el­ler prin­ses­se Be­ne­dik­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.