’Fa­mi­lie­tam­tam’ op­ta­get i ord­bog

BT - - NYHEDER -

Det Dan­ske Sprog- og Lit­te­ra­tur­sel­skab (DSL) vil til­fø­je 10.000 nye op­slags­ord til de­res net­ord­bog, Den Dan­ske Ord­bog, over de na­e­ste to år, og de før­ste 1.022 til­fø­jel­ser of­fent­lig­gø­res fredag, skri­ver DSL i en pres­se­med­del­el­se.

Blandt de nye ord er fa­mi­lie­tam­tam, borg­her­re og co­un­try­look, men og­så me­re al­men­kend­te ord som bus­ru­te, olie­pris og mo­de­tøj er blandt nyhe­der­ne, som DSL me­ner, det var på ti­de kom med i ord­bo­gen.

»Dansk er ik­ke fat­ti­ge­re på ord end for ek­sem­pel en­gelsk - det er sim­pelt hen ord­bø­ger­ne, der har va­e­ret min­dre. Det vil Det Dan­ske Sprog og Lit­te­ra­tur­sel­skab gø­re no­get ved,« skri­ver DSL i pres­se­med­del­el­sen.

»Hvis det dan­ske sprog skal ha­ve en op­da­te­ret be­tyd­nings­ord­bog, der for al­vor kan sam­men­lig­nes med de sto­re uden­land­ske, er en så­dan am­bi­tiøs for­ø­gel­se af an­tal­let af op­slags­ord en nød­ven­dig­hed.«

Ord­bo­gen rum­mer og­så ud­tryk, og her kan ’brunt va­erts­hus’ og ’ha­en­ge i gar­di­ner­ne’ na­ev­nes blandt nog­le af de nye til­fø­jel­ser.

Den Dan­ske Ord­bog, Ord­net.dk, har 85.0000 be­sø­gen­de på hver­da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.