Per­nil­le Skip­per hem­me­ligt gift

BT - - TV/RADIO -

TIL­LYK­KE uge­bla­det Her&Nu til at spe­ku­le­re i, om de mon var ble­vet gift.

Oli­ver Rout­he Skov da­ek­ker nu ho­ved­sa­ligt det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg fra DR-by­en i Kø­ben­havn, men ta­ger og­så in­di­mel­lem ud som kor­re­spon­dent. Han har tid­li­ge­re ud­talt til BT, at han gla­e­de­de sig til at kom­me hjem til Per­nil­le Skip­per. I Fol­ke­tin­get si­den 2011 »Jeg gla­e­der mig til at se min fa­mi­lie og ven­ner no­get me­re. Når man er kor­re­spon­dent ser man na­e­sten al­drig sin fa­mi­lie. Jeg sy­nes, det er hårdt at ha­ve ka­e­re­ste og fa­mi­lie på den ene si­de af At­lan­ten sam­ti­dig med, at man bor og ar­bej­der på den an­den si­de,« sag­de han.

Per­nil­le Skip­per kom i Fol­ke­tin­get ved val­get i 2011. Si­den har hun fun­ge­ret som par­tiets retsord­fø­rer og spil­le­de en va­e­sent­lig rol­le, da ju­stits­mi­ni­ster Morten Bødskov (S) måt­te tra­ek­ke sig for at ha­ve talt us­andt over for Fol­ke­tin­get i den så­kald­te Chri­sti­a­ni­a­sag. SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.