Plø­je­mar­ken ven­ter

BRØND­BY FC KØ­BEN­HAVN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PO­KAL­DER­BY an­fø­rer, Tho­mas Dela­ney, på, at det er hans hold, der snup­per fi­na­le­plad­sen – den dår­li­ge ba­ne til trods.

»Ba­nen er helt klart et is­sue. Vi hav­de ger­ne spil­let i Par­ken igen, hvor vi kan spil­le vo­res spil, som vi søn­dag fik vist, fun­ge­rer mod Brønd­by. Det her bli­ver en kamp på helt an­dre pra­e­mis­ser, og det skal vi va­e­re klar til at om­stil­le os ef­ter,« si­ger FCK-an­fø­re­ren til BT.

De knol­de­de for­hold ind­by­der til hår­de na­er­kam­pe og du­el­spil, og det er da og­så or­det ’fight’, som FCK-tra­e­ner Stå­le Sol­bak­ken va­el­ger at bru­ge, når han skal ka­rak­te­ri­se­re kam­pen i af­ten.

»Det bli­ver en an­den ty­pe kamp. Der kom­mer til at bli­ve me­get fight, og jeg kan godt se for mig, at det bli­ver en stan­dard­s­i­tu­a­tion, som har be­tyd­ning for, at det ene el­ler det an­det hold en­der med at vin­de,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken og føl­ger op med, at stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner­ne net­op er no­get, som hans spil­le­re skal ud­nyt­te bed­re, end de har gjort hidtil mod Brønd­by.

»Det bli­ver en du­el- og fy­sisk pra­e­get kamp. Selv­om vi har et par me­ter på dem i høj­den, har vi ik­ke va­e­ret go­de nok til at ud­nyt­te vo­res stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner, når vi har mødt Brønd­by. Det bur­de vi va­e­re bed­re til, selv­om de og­så har nog­le sta­er­ke du­el-spil­le­re i Da­ni­el Ag­ger og Mar­tin Al­bre­cht­sen.« Må ba­re lø­be me­re FCKs an­gri­ber Ni­co­lai Jør­gen­sen stop­pe­de søn­dag FCKs må­lkri­se mod Brønd­by ved at net­te to gan­ge - FCK hav­de før søn­dag brugt fi­re kam­pe på at sco­re sam­me an­tal mål mod Brønd­by. Og an­gri­be­ren, der er kon­trakt­fri til som­mer, hå­ber på at vi­se sig frem ved at bli­ve kamp­af­gø­ren­de igen, og­så selv­om det kra­e­ver, at han spil­ler min­dre po­le­ret end van­ligt.

»En dår­lig ba­ne er ik­ke li­ge no­get, der frem­mer en pra­e­sta­tion, men så må man lø­be de ek­stra me­ter, der skal til for at vin­de så­dan en kamp, hvor for­hol­de­ne må­ske ik­ke er op­ti­ma­le. Det er ba­re om at få ar­bejds­hand­sker­ne på. Der er ik­ke no­get at gø­re ved det,« si­ger Ni­co­lai Jør­gen­sen.

Der er man­ge fak­to­rer, der pe­ger i ret­ning af, at dagens po­kal­der­by bli­ver en kamp, som kom­mer til at slå gni­ster. Fle­re Brønd­by­spil­le­re har kon­trak­t­ud­løb og skal vi­se sig frem, mens fan­bal­la­den på tri­bu­ner­ne i før­ste po­kal­kamp i Par­ken kul­mi­ne­re­de med, at Brønd­by måt­te spil­le uden op­bak­ning fra de­res fans i søn­da­gens su­per­liga­kamp på grund af en fan-boy­kot.

Der­til kan la­eg­ges si­tu­a­tio­ner om­kring Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og Tho­mas Ka­h­len­berg, der har bragt sin­de­de i kog på in­ter­net­tet, hvor der er ble­vet skre­vet i hidtil use­te had­ske ven­din­ger om FCK-for­svars­spil­le­ren. Kam­pen spil­les i af­ten kl. 20.00 og vi­ses på TV3+.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.