Den nye Ke­vin

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kan godt va­e­re, at Ke­vin Magnus­sen ik­ke kø­rer top­pla­ce­rin­ger hjem i sit før­ste år hos Re­nault i Formel 1. Men iføl­ge fle­re af hans na­er­me­ste er den dan­ske ra­cer­kø­rer nu al­li­ge­vel en bed­re ud­ga­ve af sig selv oven på en hård pe­ri­o­de, hvor Ke­vin Magnus­sen på det per­son­li­ge plan en­de­lig igen har fun­det sig selv hos sin nye ar­bejds­gi­ver. Selv­om Formel 1-job­bet hos McLa­ren var en drøm, der gik i op­fyl­del­se for Ke­vin Magnus­sen, end­te job­bet hos det bri­ti­ske ra­cer­team og­så med at bli­ve en stor per­son­lig ud­for­dring bå­de på og uden for ba­nen.

Her for­svandt det ka­rak­te­ri­sti­ske smil i takt med, at bal­la­de i bag­lan­det og en tur­bu­lent tid hos McLa­ren tår­ne­de sig op om­kring ham og hev de dy­der ud af den un­ge ra­cer­kø­rer, der el­lers hav­de va­e­ret he­le år­sa­gen til, at han over­ho­ve­det kom ind i Formel 1.

Det forta­el­ler en ra­ek­ke per­so­ner, som BT har talt med. Al­le er på hver de­res må­de ta­et på den dan­ske ra­cer­kø­rer.

Ke­vin Magun­s­sens far, Jan Magnus­sen, ser i dag en stor for­skel på sin søn fra før og ef­ter, at kon­trak­ten med Re­nault kom i hus.

»Jeg kan ma­er­ke, at der er kom­met me­re af den gam­le Ke­vin til­ba­ge igen. Han er me­re af­slap­pet om­kring det he­le, og han bru­ger ener­gi­en rig­tigt i for­hold til si­ne om­gi­vel­ser. Der er me­re af den fan­de­ni­vold­ske Ke­vin til­ba­ge, og det, tror jeg, er vig­tigt for, at han kan pra­este­re 100 pro­cent,« si­ger Jan Magnus­sen.

»Stem­nin­gen hos Re­nault er ba­re me­re na­tur­lig for Ke­vin. Her skal han ik­ke bru­ge så me­get tid på at ta­en­ke over, om han pas­ser ind i bil­le­det. Det gør han helt na­tur­ligt hos Re­nault. Han spil­der ik­ke no­get ener­gi el­ler kra­ef­ter på at skul­le la­e­re den del af det,« fort­sa­et­ter Jan Magnus­sen.

Men hvad var det egent­lig, Ke­vin Magnus­sen gik og tum­le­de med i de se­ne­ste år i pe­ri­o­den hos McLa­ren?

Det åben­ly­se var pres­set om at hol­de liv i en Formel 1-kar­ri­e­re, der el­lers li­ge var be­gyndt.

På na­er de sid­ste af sa­e­so­nens løb i 2014 kla­re­de Ke­vin Magnus­sen den ud­for­dring over for Jen­son But­ton til god­kendt, når han el­lers var ne­de i bi­len og af­skå­ret fra om­ver­de­nen.

Det var me­re, når me­di­er­ne skul­le hånd­te­res, at det blev ty­de­ligt, at no­get var galt hos den un­ge fyr fra Roskil­de.

Her var Ke­vin Magnus­sen ik­ke la­en­ge­re sa­er­lig åben el­ler om­ga­en­ge­lig. Han sner­re­de af fred­som­me­li­ge spørgs­mål om ba­ner­nes layout, og han lød of­te som en ro­bot med pra­e­fa­bri­ke­re­de bud­ska­ber og ik­ke som et ungt ae­r­ger­rigt men­ne­ske, der ud­le­ve­de sin drøm. Ik­ke op­ti­ma­le be­tin­gel­ser En ud­ga­ve af Ke­vin Magnus­sen, som BTs Formel 1-eks­pert, Pe­ter Ny­gaard, kun hu­sker alt for godt.

»Det er en di­a­me­tralt mod­sat Ke­vin Magnus­sen nu. Det er den gam­le Ke­vin, der er til­ba­ge. Han er glad, imø­de­kom­men­de, kon­struk­tiv og po­si­tiv – ja, man kan na­e­sten ik­ke si­ge nok godt om den må­de, han er på nu,« si­ger Pe­ter Ny­gaard og ser til­ba­ge på den Ke­vin Magnus­sen, der mød­te ham i McLa­rentøj.

»Omvendt, tror jeg, at han hav­de det skidt med sig selv, og hans hu­mør var ik­ke, som det bur­de va­e­re hos McLa­ren. Det kan jeg godt for­stå, når han var un­der det pres. Der gik ik­ke ret la­en­ge, før han blev klar over, at han kør­te for sit Formel 1-liv. Det var ik­ke op­ti­ma­le be­tin­gel­ser, og det var hor­ri­belt, at McLa­ren ud­sat­te ham for det. Han re­a­ge­re­de ik­ke op­ti­malt på det, og det var som om, at han blev ret in­de­bra­endt over det,« si­ger Pe­ter Ny­gaard.

Hvad, man ik­ke vid­ste om Ke­vin Magnus­sen i den pe­ri­o­de, var, at for­hol­det til dan­ske­rens man­ge­åri­ge ma­na­ger, Dor­te Riis Mad­sen, var be­gyndt at gå ska­evt. I dag er for­hol­det mel­lem Ke­vin Magnus­sen og Dor­te Riis så koldt, at par­ter­ne iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har op­gi­vet at få sam­ar­bej­det til at kø­re, og man ser nu på, hvor­dan den fa­el­les ma­na­ger­kon­trakt kan op­ha­e­ves.

Fakta er i hvert fald, at Dor­te Riis Mad­sen ik­ke la­en­ge­re spil­ler en ak­tiv rol­le i Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re.

Men det var først, da Ke­vin Magnus­sen blev de­gra­de­ret, at det for al­vor gik galt mel­lem ham selv og Dor­te Riis Mad­sen. Man­ge ano­ny­me kil­der på hver si­de af sa­gen forta­el­ler til BT, at et brud dog var un­der op­sej­ling al­le­re­de in­den, dan­ske­rens før­ste Formel 1-sa­e­son slut­te­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.